8 Ιουν 2011

Πρόταση για τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας


Κανονισμός Προσωπικού

Άρθρο 1ο
Σκοπός και Βασικές Αρχές του Κανονισμού
Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των απασχολούμενων από το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας». Οι σχέσεις μεταξύ της Επιχείρησης και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της καλής πίστης και της ειλικρινούς συνεργασίας.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών αυτών είναι η αμοιβαία από την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της τήρηση και σεβασμός των όρων αυτού του κανονισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων, η εργασιακή ειρήνη και η ομαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία.
Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού συμπληρώνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και εφαρμόζονται μόνο εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την εργατική νομοθεσία, τις επιμέρους συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 2ο
Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού
Στις διατάξεις του Κανονισμού υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στην Επιχείρηση. Ο Κανονισμός αυτός δύναται να αναθεωρείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος Κανονισμού ή εφ’ όσον προσβληθεί από τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας.
Άρθρο 3ο
Σχέσεις Εργασίας του Προσωπικού της Επιχείρησης
Το προσωπικό που απασχολεί η Επιχείρηση συνδέεται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην εργατική νομοθεσία.
Οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 38 του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 4ο
Οργανικές Θέσεις – Συγκρότηση Διοικητικών Ενοτήτων

Οργανική θέση
Αριθμός υπαλλήλων
Προσόντα
Διευθυντής
1
ΜΕ Διοίκηση Υπηρεσιών / Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γραμματεία
2
2 ΙΕΚ Γραμματέας Διεύθυνσης
Τομέας Πολιτισμού
16
1 ΜΕ Πολιτιστική Διαχείρηση / Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία
15 ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης επιχειρήσεων

Τομέας Αθλητισμού
16
1 ΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
15 ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης επιχειρήσεων
Τομέας Περιβάλλοντος
6
1 ΜΕ Περιβαλλοντικές Επιστήμες
5 ΤΕ Διοίκησης επιχειρήσεων
Οικονομικό Τμήμα
5
1 ΜΕ Οικονομικών Σπουδών
1 ΠΕ Οικονομολόγος
1 ΤΕ Λογιστής
1 ΙΕΚ Βοηθός Λογιστηρίου
1 ΙΕΚ Βοηθός Λογιστηρίου /Logistics
Τμήμα Επικοινωνίας
8
1 ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού / Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
1 ΠΕ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
1 ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
1 ΤΕ Εμπορίας και Διαφήμισης
1 ΤΕ Γραφικών Τεχνών
1 ΤΕ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
1 ΠΕ Πολιτισμικής τεχνολογίας και Επικοινωνίας
1 ΤΕ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών / Πληροφορικής
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
2
1 ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
1 ΤΕ Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Επιμέλειας Χώρων
35

10 ΥΕ Καθαριστής/τρία
4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
1 ΙΕΚ Τεχνικός Ήχου
1 ΙΕΚ Ηλεκτρολόγου – Φωτιστή
19 ΥΕ Φύλακες
ΣΥΝΟΛΟ:
91

Ο προαναφερόμενος αριθμός προσωπικού είναι ενδεικτικός, όπως και υα καθήκοντα και τα προσόντα προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 5ο και 6ο.
Άρθρο 5ο
Καθήκοντα Προσωπικού

Διοικητική Ενότητα
Ειδικότητα
Καθήκοντα
Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διευθυντής
Συντονισμός της εργασίας όλων των τομέων και τμημάτων της Επιχείρησης.
Επίβλεψη του προσωπικού.
Επίβλεψη εκτελούμενων έργων.
Χρηματοοικονομική διοίκηση.
Αναφορά στο Δ.Σ.
Γραμματέας
Πρόσκληση συμβούλων σε συνεδριάσεις Δ.Σ. μετά από εντολή του Προέδρου.
Τήρηση πρακτικών – απομαγνωτοφώνηση συνεδριάσεων Δ.Σ. / Συγγραφή αποφάσεων Δ.Σ.
Δακτυλογράφηση.
Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δ.Σ.
Χειρισμός τηλ. κέντρου, φαξ κ.λ.π.
Τομέας Πολιτισμού
Υπεύθυνος Τομέα
Συντονισμός της εργασίας όλων των εργαζομένων στον τομέα (μισθωτοί και εξ. συνεργάτες)
Επίβλεψη προσωπικού τομέα.
Προγραμματισμός δράσεων τομέα.
Επίβλεψη δράσεων τομέα.
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Κέντρων / Παραρτημάτων
Συντονισμός της λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου.
Εξυπηρέτηση κοινού του πολιτιστικού κέντρου.
Συνεργασία με το οικονομικό τμήμα για απόδοση εισπράξεων, μισθοδοσίες καλλιτεχνικού προσωπικού.

Τομέας Αθλητισμού
Υπεύθυνος τομέα
Συντονισμός της εργασίας όλων των εργαζομένων στον τομέα (μισθωτοί και εξ. συνεργάτες)
Επίβλεψη προσωπικού τομέα.
Προγραμματισμός δράσεων τομέα.
Επίβλεψη δράσεων τομέα.

Υπεύθυνος Αθλητικών Κέντρων / Παραρτημάτων
Συντονισμός της λειτουργίας του αθλητικού κέντρου.
Εξυπηρέτηση κοινού του αθλητικού κέντρου.
Συνεργασία με το οικονομικό τμήμα για απόδοση εισπράξεων, μισθοδοσίες αθλητικού προσωπικού.
Τομέας Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος τομέα
Συντονισμός της εργασίας όλων των εργαζομένων στον τομέα (μισθωτοί και εξ. συνεργάτες)
Επίβλεψη προσωπικού τομέα.
Προγραμματισμός δράσεων τομέα.
Επίβλεψη δράσεων τομέα.
Οικονομικό Τμήμα
Υπεύθυνος τμήματος
Συντονισμός της εργασίας όλων των εργαζομένων στον τομέα (μισθωτοί και εξ. συνεργάτες)
Επίβλεψη προσωπικού τομέα.
Προγραμματισμός δράσεων τομέα.
Επίβλεψη δράσεων τομέα.
Υπάλληλος λογιστηρίου
Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης (λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.), σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο (Ε.Λ.Σ.)
Τήρηση διαδικασιών ετοιμασίας των παραστατικών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπρακης ή πληρωμής δαπανών της Επιχέιρησης.
Διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης.
Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης.
Διαμόρφωση των στοιχείων προϋπολογισμού οικονομικών προγραμματισμών και παροχή κάθε είδουε στοιχείων για τη διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης.
Επιμέλεια εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης της Επιχείρησης, έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων, καταχώριση αυτών στα αντίστοιχα βιβλία και έλεγχος νομιμότητας κάθε δαπάνης
Κατάρτιση σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των τομέων και του Διευθυντή της Επιχείρησης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και εκκαθάριση μισθών και ημερομισθίων, καθώς και επιδομάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού, που γίνονται σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που αποστέλλονται σε άλλα τμήματα.
Κατάρτιση τακτικού και έκτακτου σχεδίου χρηματοδότησης
Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, και επιμέρους δαπανών.
Υπάλληλος προμηθειών
Συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των τμημάτων.
Προγραμματισμός διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών σύμφωνα με τις παραπάνω παραγγελίες.
Διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισμών, προετοιμασία σχεδίων συμβάσεων κ.λ.π.)
Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο Λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών.
Τήρηση αρχείων προμηθειών και προμηθευτών.

Υπάλληλος
διεκπεραίωσης

Μεταφορά και διανομή της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων στα τμήματα της Επιχείρησης αλλά και εκτός αυτής.
Παραλαβή – χαρακτηρισμός και συσχέτιση όλων των εισερχόμενων εγγράφων, της τήρησης του πρωτοκόλλου, καθώς και τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο, τήρηση του γενικού αρχείου της Επιχείρησης και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
Επικύρωση όλων των αντιγράφων των εγγράφων.
Υπάλληλος γραφείου ανθρώπινου δυναμικού

Παρακολούθηση και τήρηση του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης.
Τήρηση μητρώου και αρχείου προσωπικού.
Τήρηση διαδικασικών που σχετίζονται με τις κάθε φύσης διοικητικές υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, βεβαιώσεις, πειθαρχικά κ.λ.π.)
Τήρηση διαδικασιών μισθοδοσίας προσωπικού.
Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με την επιλογή (και διευθυντών), πινάκων επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων, περιλήψεων πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης κ.λ.π.
Τμήμα Επικοινωνίας
Υπεύθυνος τμήματος
Συντονισμός της εργασίας όλων των εργαζομένων στον τομέα (μισθωτοί και εξ. συνεργάτες)
Επίβλεψη προσωπικού τομέα.
Προγραμματισμός δράσεων τομέα.
Υπάλληλος γραφιστικού
Παραγωγή του έντυπου προωθητικού υλικού της επιχείρησης και των λοιπών της εκδόσεων.
Διανομή του έντυπου προωθητικού υλικού της επιχείρησης και των λοιπών της εκδόσεων.
Υπάλληλος γραφείο τύπου
Προβάλλει στα Μ.Μ.Ε. των δράσεων της επιχείρησης (σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, επιβεβαιώσεις παραλαβής κ.λ.π.)
Τηρεί αρχείο αποδελτιώσεων τύπου.
Υπάλληλος δημοσίων σχέσεων
Υλοποιεί ενέργειες δημοσίων σχέσεων με τις διάφορες ομάδες κοινού της επιχείρησης (εργαζόμενοι, ΜΜΕ. διαμορφωτές γνώμης, αρχές, δημότες, χορηγοί, συνεργάτες, προμηθευτές κ.λ.π.)
Τηρεί αρχείο δημοσίων σχέσεων (φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις)
Υπάλληλος χορηγιών
Προσελκύει χορηγούς για τις επιμέρους δράσεις της επιχείρησης (σύνταξη χορηγικών φακέλων αποστολή χορηγικών φακέλων, τήρηση αρχείου υποψήφιων χορηγών κ.λ.π.)
Υπάλληλος Δικτύων και Η/Υ
Ασχολείται με το σχεδιασμό και τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου της επιχείρησης, και των διαφόρων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και νέων τεχνολογιών.
Αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων Η/Υ και επικοινωνίας της Επιχείρησης.
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπεύθυνος τμήματος
Εισήγηση στο Διευθυντή για την ένταξη της επιχείρησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα που άπτονται των καταστατικών της σκοπών.
Διερεύνηση δυνατότητας της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που σχετίζονται με τους τομείς δράσης της επιχείρησης και προωθούν τους καταστατικούς σκοπούς της.
Σύνταξη και την υποβολή φακέλων σε συνεργασία με τον/ους υπεύθυνο/ους των τομέων που σχετίζονται με το πρόγραμμα.
Συντονισμός των προγραμ-μάτων και παρακολούθηση των χρονο-διαγραμμάτων υλοποίησης σε συνεργασία με τον/ους υπεύθυνο/ους των τομέων που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Υπάλληλος τμήματος
Υποστήριξη υπεύθυνου τμήματος
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Επιμέλειας Χώρων
Υπεύθυνος τμήματος
Συντονισμός της εργασίας όλων των εργαζομένων στον τομέα (μισθωτοί και εξ. συνεργάτες)
Επίβλεψη προσωπικού τομέα.
Προγραμματισμός δράσεων τομέα.
Επίβλεψη δράσεων τομέα.
Συνεργασία με το γραφείο προμηθειών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και λοιπών υλικών.

Φύλακας
Φύλαξη των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για τη λειτουργία της αλλά και τις κάθε είδους δραστηριότητές της (εκδηλώσεις κ.λ.π.)

Καθαριστής/τρια

Καθαριότητα των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για τη λειτουργία αλλά και τις κάθε είδους δραστηριότητές της (εκδηλώσεις κ.λ.π.)

Υπάλληλος τεχνικού
Τεχνική υποστήριξη των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για τη λειτουργία της αλλά και τις κάθε είδους δραστηριότητές της (εκδηλώσεις κ.λ.π.)
Συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου για την πραγματοποίηση και το συντονισμό τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 6ο
Προσόντα Προσωπικού

Διοικητική Ενότητα
Ειδικότητα
Προσόντα
Διεύθυνση
Διευθυντής
ΜΕ Διοίκηση Υπηρεσιών / Διοίκηση Επιχειρήσεων
5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε δημοτική επιχείρηση.
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ.(MS OFFICE)
Γραμματέας
Δίπλωμα ΙΕΚ Γραμματέας Διεύθυνσης
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τομέας Πολιτισμού
Υπεύθυνος Τομέα
ΜΕ Πολιτιστική Διαχείρηση / Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή θέση

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Κέντρων / Παραρτημάτων
ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων / Διοίκησης επιχειρήσεων
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τομέας Αθλητισμού
Υπεύθυνος τομέα
ΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή θέση
Υπεύθυνος Αθλητικών Κέντρων / Παραρτημάτων
ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων / Διοίκησης επιχειρήσεων
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τομέας Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος τομέα
ΜΕ Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή θέση
Υπάλληλος τομέα
ΤΕ Διοίκησης επιχειρήσεων
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE
Οικονομικό Τμήμα
Υπεύθυνος τμήματος
ΜΕ Οικονομικών Σπουδών
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή θέση
Υπάλληλος λογιστηρίου
1 ΤΕ Λογιστής
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE) και λογιστικών προγραμμάτων
Υπάλληλος προμηθειών
Δίπλωμα ΙΕΚ Βοηθός Λογιστηρίου /Logistics
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE
Υπάλληλος διεκπεραίωσης
Δίπλωμα ΙΕΚ Βοηθός Λογιστηρίου
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Υπάλληλος ανθρώπινου δυναμικού
ΠΕ Οικονομολόγος
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τμήμα Επικοινωνίας
Υπεύθυνος τομέα
1 ΠΕ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή θέση

Υπάλληλος γραφείου τύπου
ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού / Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)

Υπάλληλος δημοσίων σχέσεων
ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)

Υπάλληλος χορηγιών
ΤΕ Εμπορίας και Διαφήμισης
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)

Υπάλληλος γραφιστικού
ΤΕ Γραφικών Τεχνών
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)

Υπάλληλος γραφιστικού
ΤΕ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)

Υπάλληλος δικτύων και Η/Υ
ΠΕ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)

Υπάλληλος δικτύων και Η/Υ
ΤΕ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών / Πληροφορικής
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπεύθυνος τμήματος
ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή θέση
Υπάλληλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων
ΤΕ Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο
Άριστη γνώση Αγγλικής
Γνώση Η.Υ. (MS OFFICE)
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Επιμέλειας Χώρων
Καθαριστής
ΥΕ
Υπάλληλος τεχνικής υποστήριξης
ΥΕ
Φύλακας
ΥΕ
Τεχνικός Ήχου
ΙΕΚ Τεχνικός Ήχου
Ηλεκτρολόγος - φωτιστής
ΙΕΚ Ηλεκτρολόγου – Φωτιστή

Άρθρο 7ο
Προσλήψεις
Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2190/1994 και Ν.2527/1997 και 3051/2002 όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαδικασία της πρόσληψης εάν αφορά τακτικό διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, ενώ εάν αφορά εργατοτεχνικό τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 15 του Ν.2639/1998 και των αποφάσεων του ΑΣΕΠ, ως και των σχετικών εγκυκλίων του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Η διαδικασία της πρόσληψης εάν αφορά έκτακτο προσωπικό (Ι.Δ.Ο.Χ.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στο άρθρο 40 του παρόντος. Σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης αυτών η εν λόγω διαδικασία θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προσλήψεων του ΑΣΕΠ.
Σε περίπτωση σύναψης της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο απαιτείται έγκριση από το Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν.
Άρθρο 8ο
Ανάθεση Καθηκόντων
Η ανάθεση των καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο γίνεται από το Διευθυντή με βάση τις ανάγκες της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπ’ όψη τα γενικά και ειδικά προσόντα κάθε εργαζόμενου.
Άρθρο 9ο
Μεταβολές
Το Δ.Σ. δύναται μετά από εισήγηση του Διευθυντή να μεταβάλει τα καθήκοντα εργαζομένου στην Επιχείρηση εφ’ όσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν, χωρίς η μεταβολή αυτή να θεωρηθεί βλαπτική των όρων της εργασίας αυτού.
Για τη μετάθεση ή την απόσπαση λαμβάνονται υπ’ όψη η επαγγελματική κατάρτιση, η οικογενειακή κατάσταση και οι κοινωνικές υποχρεώσεις του εργαζομένου.
Άρθρο 10ο
Άδειες Προσωπικού
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας χορηγείται κάθε χρόνο κανονική άδεια στους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει ενιαίο χρόνο χορήγησης των αδειών σε όλους τους εργαζόμενους ή σε ομάδες εργαζομένων κατά τμήματα.
Η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών είναι δυνατή μόνο από γραπτή και αιτιολογημένη αίτηση του εργαζόμενου και έγκριση από την Επιχείρηση με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας αυτής. Η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών ρυθμίζεται με ειδική πολιτική που θεσπίζει η Επιχείρηση, στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην επιμόρφωση των εργαζομένων. η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και οι όροι με τους οποίους χορηγείται προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε κοινή συναίνεση Επιχείρησης και εργαζομένου.
Άρθρο 11ο
Ειδικές Άδειες με Αποδοχές
Στους εργαζόμενους χορηγούνται ειδικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. γάμος: 5 εργάσιμες ημέρες.
β. θάνατος συγγενούς πρώτου βαθμού: 2 εργάσιμες ημέρες,
γ. τοκετός συζύγου: 2 εργάσιμες ημέρες
Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών άδειας που προαναφέρεται για καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις χορηγείται με την επίκληση κάθε γεγονότος, την προσκόμιση και τον έλεγχο στοιχείων που αποδεικνύουν τα εκάστοτε περιστατικά.
Άρθρο 13ο
Λύση Σχέσης Εργασίας
Η σχέση των εργαζομένων στην Επιχείρηση λύεται για τους παρακάτω ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους:
α. Με το θάνατο του εργαζομένου.
β. Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου.
γ. Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της Επιχείρησης.
δ. Για αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του πέρα από τρεις μέρες που θεωρείται ότι λύεται η σύμβαση εργασίας με υπαιτιότητα του εργαζόμενου. η αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη απουσία, έστω και μικρότερη από τρεις μέρες, που γίνεται κατ’ επανάληψη μπορεί να θεωρηθεί βασικός λόγος για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της Επιχείρησης.
ε. Αυτοδίκαια, με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης όπως ορίζει ο Νόμος.
Η καταγγελία της σχέσης εργασίας εκ μέρους είτε της Επιχείρησης είτε του εργαζόμενου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 14ο
Διαθεσιμότητα
Η Επιχείρηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής της δραστηριότητας αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας να θέσει το προσωπικό του σε διαθεσιμότητα που δεν μπορεί να υπερβεί σε σύνολο τους τρεις μήνες για κάθε χρόνο. Όσο αφορά τις αποδοχές κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας, την ανάκληση, την άδεια και την προσμέτρηση του χρόνου διαθεσιμότητας ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 15ο
Εργασία εκ Περιτροπής
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με όλους ή ορισμένους από τους εργαζόμενούς της κατά την πρόσληψη ή μεταγενέστερα εργασία εκ περιτροπής. Η παραπάνω συμφωνία πρέπει να γίνει εγγράφως αλλιώς δεν ισχύει.
Στη συμφωνία αυτή πρέπει να ορίζονται οι ημέρες ή οι ώρες που θα εργάζονται οι εργαζόμενοι που μετέχουν στην εκ περιτροπής εργασία, οι αμοιβές κ.λ.π. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 16ο
Τόπος Εργασίας
Τόπος εργασίας είναι ο τόπος που έχει την έδρα της η Επιχείρηση, καθώς επίσης και τα υποκαταστήματά της. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την εργασία του σε οποιονδήποτε τόπο παρέχει τις υπηρεσίες της η Επιχείρηση, με τους περιορισμούς των διατάξεων της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 17ο
Υπερωρίες
Η απασχόληση από την Επιχείρηση του προσωπικού πέραν του ανώτατου ορίου ωρών που προβλέπει η Νομοθεσία θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. Εργασία υπερωριακή επιτρέπεται ως ορίζει η ισχύουσα εργατική νομοθεσία από την οποία καθορίζεται και το επιτρεπόμενο όριο υπερωριακής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η αμοιβή των εργαζομένων.
Άρθρο 18ο
Αργίες
Αργίες είναι οι κατά το Νόμο υποχρεωτικές δηλαδή η 1η Ιανουαρίου, η 25η Μαρτίου, η δεύτερη μέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η και 26η Δεκεμβρίου και οι τοπικές αργίες σύμφωνα με το πρόγραμμα αργιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Άρθρο 19ο
Απουσίες
Ο εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα και αυθαίρετα από την εργασία του περισσότερο από τρεις μέρες. η παράβαση των ανωτέρω αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτού του Κανονισμού.
Άρθρο 20ο
Ασθένειες
Κάθε εργαζόμενος που εμποδίζεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Επιχείρηση για την αδυναμία του να εργασθεί. Στη συνέχεια πρέπει αυτός να προσκομίσει βεβαιωτικό έγγραφο για την ασθένειά του από το γιατρό του φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος.
Παράλειψη της αναγγελίας και στη συνέχεια αποχή από την εργασία, εφ’ όσον γίνεται από πρόθεση μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από μέρους της Επιχείρησης χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.
Άρθρο 21ο
Αποδοχές Λόγω Ασθένειας
Ο εργαζόμενος που εμποδίζεται να εργασθεί λόγω ασθένειας, όπως ορίζει το άρθρο 19, εάν δεν έχει συμπληρώσει δέκα ημέρες στην Επιχείρηση από την πρόσληψή του δεν δικαιούται μισθό. Εάν έχει συμπληρώσει δέκα ημέρες από την πρόσληψή του αλλά όχι ένα έτος δικαιούται το ήμισυ του μισθού. Ο εργαζόμενος μετά τη συμπλήρωση ενός έτους δικαιούται μισθό ενός μηνός αντίστοιχα. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να εκπέσει από το ποσό των ανωτέρω αποδοχών κάθε ποσό που θα ήθελε να ωφεληθεί ο εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
Για τις τρεις πρώτες ημέρες ασθενείας του εργαζόμενου η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτόν το ήμισυ του 1/25 του μισθού του. Από την τέταρτη ημέρα αναλαμβάνει την επιδότηση του εργαζομένου το Ι.Κ.Α. Η υποχρέωση αυτή της Επιχείρησης φθάνει μέχρι τις αποδοχές ημίσεως ή ολόκληρου του μήνα σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Άρθρο 22ο
Τακτικές Αποδοχές
Τα μισθολογικά κλιμάκια και οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται με βάση την Σ.Σ.Ε. Η κατανομή του προσωπικού στα προβλεπόμενα από τις Σ.Σ.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την προύπηρεσία του προσωπικού, εφ’ όσον δεν αντιβαίνει στα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία.
Στους εργαζόμενους καταβάλλονται τακτικές αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το προβλεπόμενο μηνιαίο μισθό. Σε περίπτωση καταβολής αποδοχών ανώτερων από τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ορίζεται ότι πέρα από το νόμιμο μισθό καταβαλλόμενο τμήμα περιλαμβάνεται κάθε τυχόν αξίωση του εργαζομένου από οποιονδήποτε λόγο και αν προέρχεται ,εφ’ όσον μπορεί νόμιμα να συμψηφιστεί (π.χ. αξιώσεις λόγω πολυτεκνίας, οικογενειακά βάρη, επιδόματα θέσεων κ.λ.π.).
Τα κατώτατα όρια των αποδοχών που θα προβλέπονται από τη Σ.Σ.Ε. είναι δυνατόν να προσαυξάνονται κατά περίπτωση με ποσοστό προσαύξησης κυμαινόμενο από 15% έως 50% μετά την απόφαση του Δ.Σ. Το ποσοστό προσαύξησης θα καθορίζεται με αιτιολογική έκθεση η οποία θα συντάσσεται από επιτροπή συγκροτύμενη με απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα αποφαίνεται για την απόδοση, το ήθος, το ζήλο κ.λ.π. των εργαζομένων.
Οι αποδοχές του εργαζόμενου καταβάλλονται σε τόπο, χρόνο και με τρόπο που ορίζεται από την Επιχείρηση και σύμφωνα με την  ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
Άρθρο 23ο
Έκτακτες Αποδοχές
Σε εργαζόμενο που αναλαμβάνει προσωρινά πρόσθετα καθήκοντα μπορεί η Επιχέιρηση, με απόφαση του Δ.Σ. να καταβάλει έκτακτες αποδοχές σε ύψος εύλογο και ανάλογο με την πρόσθετη εργασία του.
Άρθρο 24ο
Ενημέρωση – Πληροφόρηση
Η αρχή της διαφάνειας των εργασιακών σχέσεων υλοποιείται από την Επιχείρηση με την τακτική και σφαιρική ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την πορεία της Επιχείρησης και τα προβλήματα των εργαζομένων.
Η Επιχείρηση δύναται να υλοποιεί την αρχή της συμμετοχής με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και με την εισαγωγή θεσμών συλλογικής και ατομικής συμμετοχής των εργαζομένων.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, εάν η Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20), όπως ορίζει η νομοθεσία.
Η Επιχείρηση μπορεί να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων με στόχι την πληρέστερη ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματά του, καθώς και σε γενικότερα θέματα της Επιχείρησης με την ανταλλαγή απόψεων πάνω σ’ αυτά.
Η διαδικασία και ο επακριβής προσδιορισμός των λεπτομερειών αποφασίζονται από την Επιχείρηση και εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Άρθρο 25ο
Δικαιώματα Εργαζομένων
Ο εργαζόμενος έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διάτάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις κ.λ.π., από τον κανονισμό αυτό, από την ατομική σύμβαση εργασίας με την Επιχείρηση, καθώς και από αποφάσεις που πήρε μονομερώς η Επιχείρηση και γνωστοποίησε στους εργαζόμενους με ανακοινώσεις, εγκυκλίους κ.λ.π. και εφ’ όσον δεν βρίσκονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο εργαζόμενος έχει επίσης δικαίωμα: για α. ακρόαση από το διευθυντή, β. υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα που τον αφορούν προσωπικά γ. να υποβάλει παράπονα γραπτά ή προφορικά και να λάβει σχετική απάντηση από την Επιχείρηση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή τους.
Άρθρο 26ο
Υποχρεώσεις Εργαζομένων
Ο εργαζόμενος οφείλει:
1.      Να συμπεριφέρεται στον τόπο εργασίας με τρόπο ώστε να δημιουργεί πνεύμα καλής συνεργασίας με υφιστάμενους και συναδέλφους.
2.      Να εκτελεί την εργασία που του ανατίθεται με επιμέλεια και να ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνονται από την Επιχείρηση.
3.      Να εκτελεί, εφ’ όσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη εργασία πέρα από αυτή που συνήθως εκτελεί, αν οι ανάγκες της Επιχείρησης το απαιτούν και η εργασία αυτή δεν επιφέρει βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης του εργαζόμενου καθώς και να εκπαιδεύεται σε κάθε νέα εργασία που καθορίζει η Επιχείρηση.
4.      Να τηρεί εχεμύθια για κάθε εμπιστευτική πληροφορία προσωπικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα που υπέπεσε στην αντίληψή του λόγω της θέσης και του επαγγελματός του.
5.      Να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
Άρθρο 27ο
Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Τμήματος ή Τομέα
Η Επιχείρηση οφείλει:
·         Να τηρεί όλες τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και τους όρους αυτού του κανονισμού.
·         Να τηρεί απέναντι στους εργαζομένους την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
·         Να παίρνει όλα τα ελάχιστα νόμιμα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού.
·         Να φροντίζει να εξασφαλίζει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στους εργαζόμενους την παροχή επαγγελματικών γνώσεων καθώς και τις απαραίτητες δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αποδοτικότητά τους, τόσο για το καλό της Επιχείρησης όσο και για την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
·         Να φροντίζει να πληροφορεί τακτικά τους εργαζόμενους για θέματα προσωπικού και γενικότερα για θέματα της Επιχείρησης, εφ’ όσον το θεωρεί απαραίτητο.
Άρθρο 28ο
Δικαιώματα της Επιχείρησης
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα της ελεύθερης ρύθμισης των σχεσεών της με τους εργαζόμενους, εφ’ όσον η ρύμθιση αυτή δεν αντιτίθεται με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και με συμφωνίες που έχει συνάψει η Επιχείρηση με τους εργαζόμενους. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά:
1.      Τον καθορισμό του αριθμού του προσωπικού που απασχολεί η Επιχείρηση
2.      Τον καθορισμό του αντικειμένου εργασίας
3.      Τη διενέργεια προσλήψεων για την πλήρωση θέσεων του προσωπικού
4.      Την προαγωγή, τη μετάθεση και διακοπή της σχέσης εργασίας με τους εργαζόμενους
5.      Την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και τη θέσπιση κανόνων και διαδικασίων για την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης
6.      Την εκπαίδευση του προσωπικού προς όφελος της Επιχείρησης και αυτών των ίδιων.
Τα δικαιώματα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην Επιχείρηση που τα ασκεί χωρίς διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε προσώπου τηρώντας πάντα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 29ο
Έννοια Πειθαρχικού Παραπτώματος
Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη εργαζομένου που αποτελεί παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος ή αντίκειται στην πυηρεσιακή τάξη ή είναι επιζήμια στα υλικά ή ηθικά συμφέροντα της Επιχείρησης.
Το υπηρεσιακό καθήκον των εργαζομένων και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό προσδιορίζονται από:
Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Τις εγκυκλίους και οδηγίες της Επιχείρησης και των αρμόδιων οργάνων του.
Τους κανόνες ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί με τους τρόπους που προβλέπει αυτός ο Κανονισμός.
Τυχόν συμφωνίες μεταξύ Επιχείρησης και εργαζομένων
Την ατομική σύμβαση εργασίας.
Κάθε πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρείται ανάλογα με τη σοβαρότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.
Άρθρο 30ο
Πειθαρχικά Παραπτώματα
Οι πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις στις παρακάτω παραγράφους αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα:
Η εν γνώσει υποβολή ψευδούς δήλωσης προς την Επιχείρηση και η παράλειψη αναφοράς κάθε μεταβολής της προσωπικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, ειδικά όταν η μεταβολή συνεπάγεται αυτοδίκαιη μείωση των αποδοχών.
Η ψευδής αναγγελία σχετικά με ασθένεια.
Η προσφορά ή αποδοχή οποιουδήποτε ανταλλάγματος για ανάθεση εργασίας, προαγωγή, τοποθέτηση σε ειδκή θέση και τόπο εργασίας ή γενικά για επίτευξη ευνοϊκότερων όρων απασχόλησης.
Η άμεση ή έμμεση λήψη οποιουδήποτε ανταλλάγματος, με αφορμή εκτέλεση εργασίας από τρίτους που έχουν ή επιδιώκουν οποιαδήποτε σχέση με την Επιχείρηση.
Η ανακοίνωση στοιχείων της Επιχείρησης και οι δηλώσεις σχετικά με την Επιχείρηση, ειδικά όταν η ανακρίβεια των δηλώσεων μπορεί να θεωρηθεί γνωστή στο δηλούντα.
Η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία,
Η μη έγκαιρη γνωστοποίηση προς την Επιχείρηση απουσίας λόγω κωλύματος (π.χ. ασθένεια, ατύχημα, ανωτέρα βία κ.λ.π.)
Η διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με την Επιχείρηση, με τους εργαζόμενους σε αυτή ή τρίτους συναλλασσόμενους με αυτή, η οποία υπόκειται στις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου.
Άρθρο 31ο
Πειθαρχικές Ποινές
Για πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
·         Προφορική παρατήρηση
·         Έγγραφη παρατήρηση
·         Έγγραφη επίπληξη
·         Υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή απόλυση) μέχρι 10 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος κατ’ ανώτατο όριο.
Το δικαίωμα της Επιχείρησης για καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, είναι απόλυτα ανεξάρτητο από τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτό.
Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται έξι μήνες από την ημέρα που περιήλθαν σε γνώση της Επιχείρησης ή τη διάπραξής τους.
Άρθρο 32ο
Επιβολή Πειθαρχικών Ποινών
Προφορική ή έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται στον εργαζόμενο που για πρώτη φορά διαπράττει παράπτωμα του στοιχείου γ του άρθρου 33.
Έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται στον εργαζόμενο που για πρώτη φορά πέφτει σε παράπτωμε των στοιχείων δ,ε,στ του άρθρου 33.
Υποχρεωτική αποχή (προσωρινή απόλυση) επιβάλλεται στον εργαζόμενο που πέφτει με υποτροπή σε παράπτωμα, ειδικά όταν αυτό γίνεται εσκεμμένα ή όταν το παράπτωμα είναι βαρύ ή ιδιαίτερα βαρύ ή όταν η υποτροπή είναι συχνή.
Άρθρο 33ο
Πειθαρχική Δικαιοδοσία
Ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες ποινών, εκτός της προσωρινής απόλυσης, σ’ ολους τους εργαζόμενους.
Άρθρο 34ο
Πειθαρχικά Συμβούλια
Η ποινή της υποχρεωτικής αποχής (προσωρινής απόλυσης) επιβάλλεται από Πειθαρχικό Συμβούλιο.
1.      Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.
Συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.της Επιχείρησης όταν πρόκειται να συζητηθεί υπόθεση η οποία επιφέρει προσωρινή απόλυση του εργαζομένου.
2.      Δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο
Συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.της Επιχείρησης όταν πρόκειται να εκδικαστεί έφεση εργαζομένου που τιμωρήθηκε με οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Είναι πενταμελής και αποτελείται από το Διευθυντή, δύο μέλη του Δ.Σ. και δύο άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 35ο
Πειθαρχική Διαδικασία
Όταν διαπράττεται παράπτωμα που επισύρει ποινή για την επιβολή της οποίας ο πειθαρχικά αρμόδιος έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με τα προηγούμενα, τότε αυτός καλεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο να υποβάλει την έγγραφη απολογία του.
Η κλήση σε απολογία αναφέρει τα γεγονότα που έχουν συμβεί κατά την άποψη του πειθαρχικά αρμόδιου και το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται ο εργαζόμενος. Ο εγκαλούμενος εργαζόμενος πρέπει να υποβάλει έγγραφη απολογία μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την κλήση σε απολογία και να προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης.
Η απόφαση για την πειθαρχική ποινή είναι έγγραφη και αιτιολογημένη και επιδίδεται στον εργαζόμενο μέσα σε τρεις μέρες από την έκδοσή της. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αρνείται την παραλαβή αυτή τοιχοκολλάται ενώπιον δύο μαρτύρων σε εμφανές μέρος του τόπου εργασίας.
Άρθρο 36ο
Επιθεώρηση Εργασίας
Κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου ή δεύτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία επιβάλλεται ποινή προσωρινής απόλυσης επιτρέπεται έφεση μέσα σε πέντε (5) ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας, Η έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής.
Άρθρο 37ο
Έκτακτο Προσωπικό
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται έκτατο προσωπικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
·         Περίπτωση κένωσης θέσεων και μέχρι την πλήρωσή τους
·         Περίπτωση κάλυψης εποχιακών ή έκτακτων αναγκών για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή εργασιών.
·         Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τους Ν.2190/1994, Ν.2527/1997 και Ν.3051/2002.
·         Οι αποδοχές του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με την Επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση των εργαζομένων.
·         Ο χρόνος διάρκειας των συμβάσεων εργασίας του έκτακτου προσωπικού καθορίζεται με την απόφαση του Δ.Σ. Οι συμβάσεις εργασίας λύνονται μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου εργασίας.
·         Με απόφαση του Δ.Σ. με σκοπό την εκτέλεση μελετών ή εξειδικευμένη εργασία επίβλεψης – σχεδιασμού – προγραμματισμού και οργάνωσης της επιχείρησης είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται Νομικός, Τεχνικός και Σύμβουλος Μηχανοργάνωσης με σύμβαση έργου.
Στη σχετική σύμβαση ανάθεσης θα καθορίζονται ο χρόνος εκτέλεσης, το ακριβές αντικείμενο του έργου και το ύψος της αμοιβής.
Η επιλογή των συμβούλων ενεργείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Για την πρόσληψη προσωπικού που δεν εμπίπτει στη διαδικασία του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Η προκήρυξη των θέσεων δημοσιεύεται σε δύο τοπικές Εφημερίδες του Νόμου.
Οι υποψήφιοι εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης υποβάλλουν σε αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται:
Το περιεχόμενο της προκήρυξης των θέσεων.
Ο τύπος της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
Το προσωπικό της Επιχείρησης που θα είναι αρμόδιο για τη χορήγηση, [αραλαβή και ταξινόμηση των αιτήσεων.
Η μέθοδος στ’αθμισης των απαραίτητων και προαιρετικών προσόντων των υποψηφίων.
Άρθρο 38ο
Στρατιωτική Υπηρεσία
Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει προστασία στους στρατευόμενοτς εργαζόμενους, να μην διακόψει τη σχέση εργασίας με το μισθωτό που στρατεύθηκε από την ημερομηνία στράτευσή του μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους μετά την αποστράτευσή του. Ο χρόνος της στράτευσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον καθορισμό των αποδοχών του στρατευόμενου.
Στην περίπτωση στράτευσης του εργαζόμενου ως έφεδρου, η Επιχείρηση υποχρεούται στην καταβολή μισθού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ.
Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση εργαζομένων που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και καλούνται στα όπλα εκ νέου.
Η υποχρέωση της Επιχείρησης να επαναπροσλάβει τον στρατευόμενο μετά τη λήξη της θητείας του υπάρχει εφ’ όσον:
·         Ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει στην Επιχείρηση πριν την στράτευση του 6 μήνες προϋπηρεσία.
·         Ο εργαζόμενος, μετά την αποστράτευση, παρουσιάσθηκε στην Επιχείρηση μέσα σε ένα μήνα και δήλωσε άτυπα, προφορικά ή εγγράφως ό,τι επιθυμεί να επανλάβει την εργασία του και μέσα σε 15 μέρες από τη δήλωση του αυτή αναλάβει πράγματι υπηρεσία.
·         Οι αποστρατευμένοι και επανερχόμενοι στην υπηρεσία τους δικαιούνται να ζήτησουν την άδεια του έτους της επαναπρόσληψής τους.

Άρθρο 40ο
Εφαρμογή Κανονισμού
Κάθε τροποποίηση του κανονισμού αυτού εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και η ισχύς του αρχίζει από την ημέρα έγκρισης του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με βάση το αντίστοιχο πρότυπο που εμπεριέχεται στο βιβλίο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Διδάκτορα Τμήματος δημόσιας διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Ιωάννη Π. Ράλλη, "Το Κανονιστικό Πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων", Νομική Βιβλιοθήκη, 2009.

3 σχόλια:

  1. Υπαρχουν τοσες θεσεις Γραφικών Τεχνών στο δημο καλυμένες ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Όχι βέβαια. Πρόκειται όπως προκύπτει από τον τίτλο για πρόταση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Μακαρι Μπας και βρουμε δουλια !!

    ΑπάντησηΔιαγραφή