8 Ιουν 2011

Πρόταση για τον Κανονισμό Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Κανονισμός Διαχείρισης

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού – Έγκριση Κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τους κανόνες διαχείρισης της Επιχείρησης με την Επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας».
Ο παρών κανονισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και Εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με τον όρο «Διαχείριση» καθορίζονται όλες οι λογιστικές και διαχειριστικές διαδικασίες εισροών και εκροών οικονομικών πόρων της Επιχείρησης.

Άρθρο 2ο
Σύσταση – Σκοπός – Νομική Μορφή Επιχείρησης
Η Δημοτική Επιχείρηση «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας» συστήθηκε με την υπ’ αρίθμ 99 / 12-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρίθμ  …..ΦΕΚ. Η Δημοτική Επιχείρηση προήλθε από τη συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Κερατσινίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Κερατσινίου, Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας Κερατσινίου και του Κέντρου Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Δραπετσώνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010).
Η Επιχείρηση έχει έδρα το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και αντικείμενό της είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα της απόφασης σύστασής της.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο αν αφορούν:
Α. στην ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης.
Β. στην αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα
Γ. στη διάθεση των καθαρών κερδών.
Δ. στην επέκταση των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου.
Άρθρο 3ο
Νομοθεσία που διέπει την Επιχείρηση
Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που έχουν άμεση εφαρμογή με την ίδρυση και τις αρμοδιότητες της Επιχείρησης είναι οι εξής:
Α. Ο Δημοτικός Κώδικας (Ν.3463/2006) και οι σχετικές εγκύκλιοι μετά από αυτόν.
Β. Ο Ν.3613/2007 για το προσωπικό
Γ. Αποφάσεις 43254/13.7.2007 και 43886/3.8.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Δ. Ο Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Άρθρο 4ο
Όργανα Διοιίκησης
Τα όργανα που ασκούν διοίκηση στις υποθέσεις της Επιχείρησης είναι:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, που για συντομία θα αναφέρεται απλώς «Δ.Σ.».
Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για συντομία θα αναφέρεται απλώς «Πρόεδρος».
Γ. Ο Διευθυντής της Επιχείρησης που για συντομία θα αναφέρεται «Δ.».
Άρθρο 5ο
Τροποποίηση Κανονισμού
Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 6ο
Ειδικές Διατάξεις – Πόροι
Το οικονομικό έτος της διαχείρισης αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος και με τη λήξη του κλείνουν οι ετήσιοι λογαριασμοί και ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης.
Η οικονομική διαχείριση της Επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιχείρηση έχει αυτοδύναμη διαχείρηση με εξουσιοδοτημένο για τις δαπάνες της, τον «Πρόεδρο» ή τους νόμιμους αναπληρωτές του σε σύμπραξη με τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος.
Το πόρισμα του οικονομικού ελέγχου υποβάλλεται, σε κάθε περίπτωσημ για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης προσδιορίζονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και τα πιο κάτω αποθεματικά:
Α. Τακτικό
Β. Λοιπά έκτακτα αποθεματικά.
Ο προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ψήφιση από το Διοικητικό Συμβούλιο
Γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται υποχρεωτικά από εισηγητική έκθεση. Η έκθεση αυτή συντάσσεται από τον υπεύθυνο των οικονομικών υπηρεσιών με τη συνεργασία του «Δ» και περιλαμβάνει αιτιολόγηση των διαφόρων κονδυλίων που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό.
Με τη λήξη του οικονομικού έτους κλείνονται οι ετήσιοι λογαριασμοί, γίνεται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης και συντάσσεται ο ισολογισμός, ο οποίος μέσα σε τέσσερις μήνες το πολύ από τη λήξη του οικονομικού έτους, υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη φροντίδα του υπεύθυνου του οικονομικού τμήματος και τη συνεργασία του «Δ».
Ο ισολογισμός συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση, που συντάσσεται από τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος με τη συνεργασία του «Δ» και περιλαμβάνει αιτιολόγηση των λογαριασμών και ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης και της δμηιουργίας των αποθεματικών. Ο ισολογισμός υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον «Δ» και τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος.
Για την παρακολούθηση της διαχείρισης της Επιχείρησης εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέρχονται από:
Τη χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες και δραστηριότητες με την προϋπόθεση κατάθεσης διετούς προγράμματος δράσης εκ μέρους της Επιχείρησης και έγκρισης μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Τα έσοδα από εύλογη αποζημίωση από τους αποδέκτες των υπηρεσιών των δραστηριοτήτων της, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(π.χ.έσοδα από εγγραφές και δίδακτρα παρακολούθησης προγραμμάτων και τμημάτων αθλητισμού και πολιτισμού, έσοδα από διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και γενικώς η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς).
Τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.
και σε αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Τα έσοδα από δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
Τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (κυλικεία, πωλητήρια κ.λ.π.).
Προσόδους από περουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.
Έσοδα από συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του.
Άρθρο 7ο
Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία
Τα κύρια βιβλία και βοηθητικά λογιστικά είναι τα εξής:
·         Βιβλία απογραφών και ισολογισμού
·         Αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων και πληρωμών
·         Αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων πράξεων
·         Συγκεντρωτικό ημερολόγιο
·         Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού
·         Αναλυτικά καθολικά.
Άρθρο 8ο
Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού
Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης, οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις της. Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού πρέπει να καταχωρείται στο τέλος της χρήσης, εκτός από απογραφή, ο Ισολογισμός της χρήσης, η ανάλυση του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων της χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Πλην των ανωτέρω, το Λογιστήριο της Επιχείρησης πρέπει να τηρεί βιβλίο – μητρώο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Λογιστικό Σχέδιο της Επιχείρησης. Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσεις κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου.
Άρθρο 9ο
Προϋπολογισμός
Το Λογιστήριο της Επιχείρησης τηρεί ξεχωριστό βιβλίο Προϋπολογισμού για την παρακολούθησή του.
Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης του Προϋπολογισμού, πρέπει στα οικεία Γραμμάτια Είσπραξης και Εντάλματα πληρωμής να σημειώνονται τα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού, ως και τα αντίστοιχα ποσά, στα οποία αφορούν οι λογιστικά απεικονιζόμενες σε αυτά πράξεις.
Άρθρο 10ο
Θεώρηση των Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων
Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Επιχείρησης θεωρούνται από την αρμόδια οικονομική εφορία (ΔΥΟ Ε’Πειραιά), από όπου λαμβάνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Επιχείρησης.
Άρθρο 11ο
Μηχανογράφηση
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση εφαρμόζει μηχανογραφική επεξεργασία των λογισιτκών της δεδομένω, πρέπει το πρόγραμμα εφαρμογής της Λογισιτκής να περιλαμβάνει την ενημέρωση των λογαριασμών, που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασμών της Επιχείρησης, με βάση ειδικά παραστατικά στοιχεία που θα εκδίδει το Λογιστήριο και στα οποία θα απεικονίζονται όλες οι καθημερινές συναλλαγές της Επιχείρησης.
Το πρόγραμμα εφαρμογής της Λογισιτκής πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη ενημέρωση των ημερολογίων (αναλυτικών και συγκεντρωτικών) και των καθολικών (αναλυτικών και γενικού), καθημερινή λογιστική και ταμειακή συμφωνία για τις πράξεις της ημέρας, ισοζύγια (αναλυτικά και γενικό) και όλες τις απαραίτητες για τις ανάγκες της Επιχείρησης λογιστικές και στατιστικές πληροφορίες. Το πρόγραμμα επιπλέον πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αναλυτικής Λογιστικής.
Η πρωτοβουλία για την ταξινόμηση και κωδικοποίηση των καθημερινών οικονομικών πράξεων και άλλων λογιστικών εγγράφων τακτοποίησης των λογαριασμών και κατάρτισης του Ισολογισμού της Επιχείρησης αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Λογιστηρίου της Επιχείρησης.
Άρθρο 12ο
Ταμείο
Το Ταμείο της Επιχέιρησης ενεργεί τις εισπάρξεις και πληρωμές της και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων. Το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να ενημερώνει καθημερινά το Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, μετά το ημερήσιο κλείσιμο του Ταμέιου, και το προς εξίσωση υπόλοιπο.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί καθημερινά στο βιβλίο Ταμείου και στη σελίδα των εισπράξεων όλα τα Γραμμάτια είσπραξης που εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν. Η έκδοση των γραμματίων είσπραξης γίνεται από το Λογιστήριο.
Στο τέλος κάθε μέρας ενεργείται η συμφωνία Ταμείου και προσδιορίζεται το υπόλοιπο των χρηματικών διαθέσιμων, που πρέπει να έχει ο Ταμίας στο χρηματοκιβώτιό του. Δηλαδή αθροίζονται όλες οι εισπράξεις της ημέρας, όλες οι πληρωμές, προστίθεται στο ποσό των εισπράξεων το υπόλοιπο μετρητών της προηγούμενης μέρας και προσδιορίζεται το υπόλοιπο. Στη συνέχεια καταρτίζεται το Πρωτόκολλο συμφωνίας του Ταμείου και διαπιστώνεται η συμφωνία του με το υπόλοιπο ταμείου που αναγρέφεται στο βιβλίο Ταμείου. Το Πρωτόκολλο συμφωνίας υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου.
Μετά το κλείσιμο της ημέρας, τα Γραμμάτια είσπραξης και τα Εντάλματα πληρωμής παραδίδονται στο Λογιστήριο, για τη μηχανογραφική τους επεξεργασία.
Άρθρο 13ο
Κανονισμός Προμηθειών
Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη διενέργεια των προμηθειών των υλικών κ.λ.π. που χρειάζονται για τις ανάγκες της Επιχείρησης, αφορούν προμήθειες κάθε είδους:
Α. Μηχανημάτων, συσκευών, εργαλείων, οχημάτων, επίπλων, σκευών κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία της Επιχείρησης.
Β. Υλικών για τη λειτουργία της Επιχείρησης.
Επίσης, οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις:
·         Διενέργειας μεταφοράς
·         Μίσθωσης ακινήτων και παροχής υπηρεσιών από τρίτους για λογαριασμό της Επιχείρησης.
Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάγονται οι κάθε είδους αναθέσεις μελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών σχετικών με τους σκοπούς της Επιχείρησης, καθώς και η αγορά των αποτελεσμάτων τους και οι ασφάλειες.
Οι προμήθειες διακρίνονται σε προμήθειες από την εγχώρια αγορά και σε αυτές από τη διεθνή αγορά και εκτελούνται από προμηθευτή που επιλέγεται:
·         Απ’ευθείας χωρίς διαγωνισμό.
·         Από συγκέντρωση προσφορών μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος.
·         Με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, διεθνή ή όχι.
Άρθρο 14ο
Πληρωμές – Δικαιολογητικά
Για τα έργα που εκτελούνται με εργολαβική σύμβαση οι πληρωμές διενεργούνται με πιστοποιήσεις που ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα.
Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργου επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής με απόφαση του Δ.Σ.
Στην περίπτωση έργου που εκτελείται με ανάθεση ύστερα από διαγωνισμό ή απ’ ευθείας, το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αναδόχου, που συνοδέυει τα δικαιολογητικά του έργου, υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από το «Δ».
Άρθρο 15ο
Οικονομικό Τμήμα
Το οικονομικό τμήμα, όσον αφορά τις λογιστικές και διαχειριστικές διαδικασίες, πρέπει να παρέχει στο Λογιστήριο μηχανογραφικά τις μεταβολές για τη μισθοδοτική κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί η Επιχείρηση.
Η τήρηση των υπηρεσιακών ατομικών φακέλων του προσωπικού της Επιχέιρησης αποτελεί υποχρέωση του τμήματος, όπως και οι άλλες συναφείς αρμοδιότητες.
Άρθρο 16ο
Γραμματεία
Η Γραμματεία πρέπει να τηρεί πρωτόκολλο των εισερχόμεων και εξερχόμενων εγγράφων, να φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφία, να τηρεί το αρχείο της Επιχείρησης, να φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων επιτροπών και συμβουλίων κ.λ.π.
Στις υποχρεώσεις της περιλαμβάνεται η παροιχή στοιχείων προς το Λογιστήριο – Μηχανογράφηση για τις παρουσίες – απουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καταρτίζονται οι καταστάσεις των οφειλόμενων αμοιβών.
Η Γραμματεία πρέπει να τηρεί αρχείο με τις αποφάσεις του Δ.Σ., Του «Προέδρου» και του «Δ».
Άρθρο17ο
Γραμμάτιο είσπραξης
Το γραμμάτιο είσπραξης εκδίδεται από το Λογιστήριο εις τριπλούν. Τα γραμμάτια είπραξης πρέπει να είναι προαριθμημένα. Το πρωτότυπο προορίζεται για το Ταμείο και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο.
Στο γραμμάτιο είσπραξης αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του φορέα από τον οποίο πραγματοποιείται η είσπραξη, σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθμητικά και ολογράφως. Παραπλεύρως του λογαριασμού προς πίστωση αναγράφεται και το ποσό με το οποίο θα πιστωθεί ο λογαριασμός αυτός.
Το γραμμάτιο είσπραξης υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε (Λογιστήριο), υπογράφεται υποχρεωτικά από αυτόν που καταβάλλει τα χρήματα και σφραγίζεται και υπογράφεται από τον ταμία της Επιχείρησης. Το Ταμείο της Επιχείρησης πρέπει να εφοδιαστεί με σφραγίδα και ημερομηνία. Με τη σφραγίδα αυτή θα ακυρώνει και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τόσο στα γραμμάτια είσπραξης όσο και στα εντάλματα πληρωμής. Οι ακυρώσεις γίνονται για λόγους εσωτερικού ελέγχου.
Στο γραμμάτια είσπραξης σημειώνονται σε ιδιαίτερη θέση τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το πρώτο αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης παραδίδεται στον καταβάλλοντα το χρηματικό ποσό, σαν απόδειξη είσπραξης. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυ΄τον που ενημερώνει το βιβλίο παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης, αφού προηγούμενα έχει γίνει ανακατάταξη των κονδυλίων, που αναφέρονται στο γραμμάτιο είσπραξης κατά κεφάλαιο και άρθρο προϋπολογισμού.
Άρθρο 18ο
Ένταλμα Πληρωμής
Το ένταλμα πληρωμής εκδίδεται από το Λογιστήριο εις τριπλούν. Τα εντάλματα πληρωμής πρέπει να είναι προαριθμημένα. Το πρωτότυπο προορίζεται για το Ταμείο και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο.
Στο ένταλμα πληρωμής αναγράφονται οι προς χρέωση λογαριασμοί  κατά κωδικό αριθμό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος) με βάση το Σχέδιο Λογαριασμών της Επιχείρησης. Στο ένταλμα πληρωμής αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή, σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθμητικά και ολογράφως. Παραπλεύρως του λογαριασμού για χρέωση αναγράφεται και το ποσό με το οποίο θα χρεωθεί ο λογαριασμός αυτός.
Το ένταλμα πληρωμής υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε (Λογιστήριο). Επίσης τίθεται και η ημερομηνία έκδοσης. Στη συνέχεια εγκρίνεται από το «Δ». Το ένταλμα πληρωμής εκτελείται από τον Ταμία, ο οποίος σημειώνει την ημερομηνία πληρωμής, σφραγίζει και υπογράφει το ένταλμα, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι έχει υπογράψει, ως λαβών, το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο ένταλμα πληρωμής.
Σε ιδιαίτερη θέση σημειώνονται τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Τα πρωτότυπα αρχειοθετούνται από το λογιστήριο κατά την ημερόμηνία της πραγματικής τους πληρωμής.Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτόν που ενημερώνει το βιβλίο παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης, αφού προηγούμενα έχει γίνει ανακατάταξη των κονδυλίων, που αναφέρονται στο ένταλμα πληρωμής κατά κεφάλαιο και άρθρο προϋπολογισμού.
Άρθρο 19ο
Δελτία Συμψηφιστικών Εγγράφων
Τα δελτία συμψηφιστικών εγγραφών εκδίδονται από το Λογιστήριο εις τριπλούν και  είναι προαριθμημένα.
Στο δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής καταχωρούνται αναλυτικά οι προς χρέωση και πίστωση λογαριασμοί κατά κωδικό αριθμό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος). Στο δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής αναφέρεται σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία για τη λογιστική εγγραφή που περιλαμβάνεται σε αυτό. Επίσης σε ιδιαίτερη θέση σημειώνονται τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Το δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής υπογράφεται από αυτόν που το συνέταξε (Λογιστήριο). Το πρωτότυπο δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής με τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά αρχειοθετείται από το Λογιστήριο κατ’ απόλυτη αριθμητική σειρά.
Το πρώτο αντίγραφο προορίζεται για τη Μηχανογράφηση και το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος. Εάν όμως χρησιμοποιείται ειδικό δελτίο συμψηφιστικών εγγράφων για την ενημέρωση της Μηχανογράφησης, τότε το Δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής πρέπει να εκδίδεται εις διπλούν.
Για λόγους διαχειριστικής τάξης πρέπει να παρακολουθούνται από το Λογιστήριο της Επιχείρησης τα αδιάθετα έντυπα των γραμματίων είσπραξης, ενταλμάτων πληρωμής και δελτίων συμψηφιστικών εγγραφών. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να γίνει σε μια εξωλογιστική καρτέλα.
Άρθρο 20ο
Παραστατικά Προμηθειών
Τα βασικά παραστατικά προμηθειών είναι:
·         Η αίτηση αγοράς
·         Το δελτίο παραγγελίας.
Άρθρο 21ο
Αίτηση Αγοράς
Η αίτηση αγοράς εκδίδεται από τον ενδιαφερόμενο να εφοδιαστεί με κάποιο ή κάποια υλικά. Η αίτηση αγοράς εκδίδεται εις τριπλούν. Στην αίτηση αγοράς, η οποία είναι προαριθμημένη, σημειώνεται η ημερομηνία έκδοσης και η προέλευση αυτής, δηλαδή αναγράφεται ο τομέας ή συνεργάτης της Επιχείρησης που ζητά τα υλικά που αναφέρονται στην αίτηση.
Στην αίτηση σημειώνεται ο προορισμός των υλικών, δηλαδή αν αφορούν σε κάποιο τμήμα της Επιχείρησης, προκειμένου για πάγιο εξοπλισμό ή αν αφορούν την αποθήκη προς δημιουργία, συμπλήρωση ή ανανέωση των αποθεμάτων της ή αν αφορούν σε κάποιο έργο, οπότε σημειώνεται και ο κωδικός αριθμός του έργου, που δεν είναι άλλος από αυτόν που δίνει το Λογιστήριο με βάση το Σχέδιο των Λογαριασμών ή αν αφορά συντήρηση / επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Επιχείρησης ή αν τέλος αφορά κάποιο έργο που εκτελείται για λογαριασμό πελάτη της Επιχείρησης.
Εάν στην αίτηση αγοράς περιλαμβάνονται υλικά που δεν υπάρχουν στην αποθήκη, τότε ο αρμόδιος συνεργάτης της, χρησιμοποιώντας το πρώτο αντίγραφο της αίτησης αγοράς προβαίνει στην επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή ή προμηθευτών, τηρώντας τη σχετική διαδικασία του σχετικού κανονισμού προμηθειών και εκδίδει το δελτίο παραγγελίας. Δικαιολογητικό στοιχείο του δελτίου παραγγελίας αποτελεί η αίτηση αγοράς.
Σημειώνεται ότι το δεύτερο αντίγραφο της αίτησης αγοράς παραμένει στο στέλεχος και συνεπώς στα χέρια του συνεργάτη που παράγγειλε τα υλικά.
Άρθρο 22ο
Δελτίο Παραγγελίας
Το δελτίο παραγγελίας εκδίδεται από τον αρμόδιο των προμηθειών. Είναι προαριθμημένο και εκδίδεται εις διπλούν. Στο δελτίο παραγγελίας περιγράφεται κατά ποιότητα το υλικό και αναφέρεται η τιμή μονάδας και η αξία κάθε υλικού, σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους προμήθειας του υλικού.
Στο δελτίο παραγγελίας αναφέρεται η αίτηση αγοράς. Επίσης σημειώνεται πάνω σε αυτό η έγκριση του «Δ» ή «Δ.Σ». Το πρωτότυπο διαβιβάζεται στον προμηθευτή για την εκτέλεση της παραγγελίας.
Το πρώτο αντίγραφο, στο οποίο σημειώνεται ο αριθμός του τιμολογίου και η παραλαβή του υλικού, συνοδεύει το τιμολόγιο του προμηθευτή και παραδίδεται στο Λογιστήριο, για να διενεργήσει την κατάλληλη λογιστική εγγραφή πίστωσης του προμηθευτή και χρέωσης του λογαριασμού, που αφορά ο προορισμός του υλικού. Προορισμός του υλικού μπορεί να είναι η διοίκηση – τομείς, για εξοπλισμό (γραφεία, έπιπλα, μηχανές κ.λ.π.), το Έργο, η Αποθήκη (ανανέωση, συμπλήρωση ή δημιουργία αποθεμάτων), η Συντήρηση / επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού γενικότερα της Επιχείρησης ή άλλα αναλώσιμα υλικά. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος.
Άρθρο 23ο
Εφαρμογή Κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας αρχίζει από την ημέρα της έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με βάση το αντίστοιχο πρότυπο που εμπεριέχεται στο βιβλίο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Διδάκτορα Τμήματος δημόσιας διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Ιωάννη Π. Ράλλη, "Το Κανονιστικό Πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων", Νομική Βιβλιοθήκη, 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου