8 Ιουν 2011

Πρόταση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Αθλητισμού Κερατσινίου Δραπετσώνας


Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών

Άρθρο 1ο
Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.)
Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας), οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, οι θέσεις εργασίας καθώς και το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού της.

Άρθρο 2ο
Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης – Ανώτατος αριθμός προσωπικού
1.      Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν
2.      Οι εργασίες της επιχείρησης διευθύνονται από το Διευθυντή, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπόλογος σ’ αυτό για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
3.      Το μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90 άτομα συνολικά. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και τα άτομα που είναι αποσπασμένα στην Επιχείρηση από άλλες υπηρεσίες.
Άρθρο 3ο
Ερμηνεία – Μεταβολή του Ε.Κ.Υ.
1.      Οι διατάξεις του Κανονισμού συμπληρώνονται και ερμηνεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράμματος της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας, και επομένως μπορεί να αναθέτονται στο προσωπικό κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόμενό της.
2.      Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή και τροποποιεί με τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους τον ισχύοντα Κανονισμό. Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος.
Άρθρο 4ο
Οργανωτική Διάρθρωση των Τομέων της Επιχείρησης
1.      Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης είναι:
·         Διεύθυνση
·         Τομείς - Τμήματα
Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται:
·         Διευθυντής
·         Υπεύθυνος Τομέα - Υπεύθυνος Τμήματος
2.      Οι διοικητικές ενότητες που υπάγονται άμεσα στη Διεύθυνση είναι:
·         Τομέας Πολιτισμού
·         Τομέας Αθλητισμού
·         Τομέας Περιβάλλοντος
·         Οικονομικό Τμήμα
·         Τμήμα Επικοινωνίας
·         Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
3.      Η επιμέρους διάρθρωση του Οικονομικού Τμήματος είναι η εξής:
·         Λογιστήριο
·         Ταμείο
·         Προμήθειες
·         Γραφείο Προσωπικού.
4.      Η επιμέρους διάρθρωση του Τμήματος Επικοινωνίας είναι:
1.      Γραφιστικό
2.      Γραφείο Τύπου
3.      Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
4.      Γραφείο Χορηγιών
5.      Γραφείο Δικτύων και Η/Υ
5.      Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Επιμέλειας Χώρων
1.      Γραφείο Καθαριότητας
2.      Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης
3.      Γραφείο Φύλαξης
Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Επιχείρηση και τις υποθέσεις της και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της, αποφασίζει δε για κάθε θέμα που αφορά την Επιχείρηση πλην εκείνων για τα οποία ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Ε.Κ.Υ. ή από τις ισχύουσες διατάξεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Οργάνου αυτού. Επίσης μπορεί να συνέλθει εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως τρία από τα μέλη του. Στην πρόσκληση ορίζεται η ημερήσια διάταξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
6.      Διορίζει το Διευθυντή της Επιχείρησης και τους επικεφαλείς των Διοικητικών Ενοτήτων όπως αυτές ορίστηκαν στο άρθρο 4 του Ε.Κ.Υ. και τους εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και το μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφασίζει για τις μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
7.      Εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις αυτού, τον Απολογισμό και την Έκθεση Πεπραγμένων που εκπονεί και εισηγείται σε αυτό ο Διευθυντής.
8.      Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις του ετήσιου Προγράμματος δραστηριοτήτων της Επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους.
9.      Καθορίζει τις τιμές χρέωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
10.  Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων δανείων και για ασφάλεια των οποίων δύναται να αποφασίσει σχετικά με την εκχώρηση στο δανειστή του συνόλου ή μέρους των εσόδων και εγγραφή προσημείωσης στα ακίνητα ή πάγια περουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.
11.  Αποφασίζει τις μακροχρόνιες στρατηγικές κατευθύνσεις του προγράμματος δράσης σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της Επιχείρησης.
12.  Συνάπτει συμφωνίες με χορηγούς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Επιχείρησης.
13.  Αποφασίζει για τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως των μελών των Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
14.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για διευκόλυνση του έργου της Διοίκησης της Επιχείρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Διευθυντή της Επιχείρησης.
15.  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της διάλυση της Επιχείρησης.
16.  Αποφασίζει για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν αφορούν:
·         Την ψήφιση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης και τις μεταβολές του.
·         Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματα δικαιώματα.
·         Τη διάθεση των καθαρών κερδών.
·         Τα επενδυτικά προγράμματα της Επιχείρησης.
·         Τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.
Η έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τότε που θα του κοινοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης αυτοδικαίως έχει εγκριθεί στο σύνολό της.
Άρθρο 6ο
Αρμόδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
1.      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Επιχείρηση.
2.      Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3.      Υπογράφει όλα τα συμβόλαια και τις συμβάσεις της Επιχείρησης. Εισηγείται στο συμβούλιο της Επιχείρησης τα θέματα της ημερήσια διάταξης, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του και προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της Επιχείρησης.
4.      Υπογράφει τις μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού και τις υπηρεσιακές μεταβολές του και γενικά υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της Επιχείρησης, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και γραμμάτεια εισπράξεων.
5.      Με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή το Διευθυντή της Επιχείρησης.
6.      Ασκεί την πειθαρχική αγωγή επί μονίμου και έκτακτου προσωπικού της Επιχείρησης, επιφυλασσόμενων των όρων και προϋποθέσεων του κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης.
7.      Δεσμεύει την Επιχείρηση δια την υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
8.      Αποφασίζει με απ’ ευθείας ανάθεση την εκτέλεση έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς που προβλέπεται στον προϋπολογισμό, μέχρι του ποσού που προβλέπεται από το νόμο χωρίς απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, δυνάμενος αζημίως να χαρακτηρίσει κατά την απόλυτη κρίση του, ασύμφορο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, και να επαναλάβει αυτόν έως ότου επιτευχθεί ευνοϊκό αποτέλεσμα.
9.      Ανοίγει λογαριασμούς επ’ ονόματι της επιχείρησης σε ελληνικές ή αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και δίνει εντολές για τη διακίνηση των λογαριασμών αυτών.
10.  Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 7ο
Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει και εκτελεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.
Άρθρο 8ο
Αρμοδιότητες Διευθυντή
Ο Διευθυντής της Επιχείρησης:
1.      Φροντίζει για την κατάρτιση και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Ετήσια και Μακροπρόθεσμα Προγράμματα Δράσης της Επιχείρησης (Προγράμματα Εργασιών, Προγράμματα Επενδύσεων, Προγράμματα Λειτουργίας κ.λ.π.), τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τις αναθεωρήσεις αυτού και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση.
2.      Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των Προγραμμάτων Δράσης της επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξή τους ή/και  με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών
3.      Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
4.      Εισηγείται γενικά στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:
5.      Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξή τους ή/και με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών,
6.      Εισηγείται γενικά στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:
7.      Τη χάραξη της Στρατηγικής της Επιχείρησης (Επενδύσεις, Τεχνικό Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός, Τιμολόγηση υπηρεσιών και λοιπών τελών κ.λ.π.)
8.      Την ανάθεση των μελετών, έργων και προμηθειών που θα εκτελεστούν και του τρόπου ανάθεσης ή εκτέλεσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς (απ’ευθείας ανάθεση, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, δημόσιος διαγωνισμός κ.λ.π.)
9.      Τον ετήσιο προϋπολογισμό προμηθειών και τις αναμορφώσεις του αν χρειαστεί.
10.  Την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
11.  Τη συνεργασία με εξωτερικούς Συμβούλους για την κάλυψη αναγκών σχεδιασμού, προγραμματισμού, προδιαγραφών, νομικών ενεργειών κ.λ.π.
12.  Τη σύναψη δανείων.
13.  Την έγερση αγωγών και άσκηση ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από αυτά καθώς και για κάθε συμβιβαστική λύση.
14.  Τους κανονισμούς προμηθειών και τους λοιπούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Επιχείρησης.
15.  Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για προσωρινή απασχόληση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων – εποχιακών αναγκών
16.  Την τοποθέτηση των Διευθυντών, Προϊστάμενων Τμημάτων,Υπεύθυνων Γραφείων σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τις ικανότητές τους.
17.  Τις προαγωγές του προσωπικού, τις ηθικές και υλικές αμοιβές των υπαλλήλων αλλά και την πειθαρχική δίωξη των υπαλλήλων που διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώματα, όπως καθορίζονται στο σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Επιχείρησης.
18.  Την επιβολή διοικητικών ή οικονομικών κυρώσεων προς τρίτους σε εφαρμογή των λοιπών Κανονισμών της Επιχείρησης.
19.  Μεριμνά για την με αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης.
20.  Εισηγείται για τη διάθεση των καθαρών κερδών της Επιχείρησης υπό την αίρεση τελικής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, σύμφωνα με το άρθρο 280 του Π.Δ. 410/85.
21.  Εισηγείται τη θεώρηση των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού
22.  Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των εργαζομένων απέναντι στην Επιχείρηση.
23.  Αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό προσωπικού θέσεις εργασίας και τη χορήγηση αδειών.
24.  Αποφασίζει για τον έλεγχο της καθημερινής εργασίας της Επιχείρησης, την παραλαβή της αλληλογραφίας και τη διανομή διά του πρωτοκόλλου στις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα καθώς και τον καταμερισμό και την παρακολούθηση της προόδου του συνόλου των ενεργειών των Διευθύνσεων με τη βοήθεια ενημερωτικών σημειωμάτων που υποβάλλονται από τους Υπεύθυνους τομέων.
25.  Αποφασίζει για τη διεκπεραίωση των προμηθειών.
26.  Προετοιμάζει προσκλήσεις πρόχειρων διαγωνισμών.
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου
Ο Νομικός Σύμβουλος παρέχει τη νομική κάλυψη της Επιχείρησης και οι αρμοδιότητές του είναι οι παρακάτω:
1.      Νομική – δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νομική κάλυψη της Επιχείρησης.
2.      Γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθυντή και τις υπηρεσίες της Επιχείρησης.
3.      Ενημέρωση των Υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν.
4.      Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμβάσεων, ιδιωιτκών συμφωνητικών και διακηρύξεων (προμήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις κ.λ.π.) καθώς και των Εσωτερικών Κανονισμών της Επιχείρησης.
5.      Κάλυψη των σχέσεων της Επιχείρησης με τις εποπτεύουσες αρχές.
6.      Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Επιχείρησης.
Άρθρο 10ο
Λειτουργίες γραμματείας Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή
1.      Παροχή κάθε φύσης γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή (δακτυλογραφήσεις, αναπαραγωγή εγγράφων κ.λ.π.)
2.      Χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου, fax και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.
3.      Μεριμνά για τη μετάφραση κειμένων
4.      Φροντίζει για τη σύνταξη και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του .Δ.Σ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και έχει την ευθύνη παράδοσης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
5.      Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεών του και φροντίζει για την απομαγνητοφώνηση και αρχειοθέησή τους.
6.      Τηρεί ευρετήρια των αποφάσεων του Δ.Σ.και επικυρώνει τα αντίγραφά τους.
7.      Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που ανατίθεται σε αυτήν από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, το Διευθυντή, συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με όλους τους τομείς της Επιχείρησης.
8.      Δακτυλογραφεί κάθε έγγραφο Ελληνικό ή ξενόγλωσσο του Δ.Σ. και το διεκπεραιώνει.
9.      Φροντίζει για την παραλαβή, χαρακτηρισμό και συσχέτιση όλων των εισερχόμενων εγγράφων, που αφορούν στο Δ.Σ., στην τήρηση πρωτοκόλλου του Δ.Σ. καθώς και στην τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο.
10.  Έχει την ευθύνη της μεταφοράς και διανομής της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων στους τομείς και τα τμήματα της Επιχείρησης αλλά και της αλληλογραφίας εκτός αυτής.
11.  Έχει την ευθύνη της τήρησης του Γενικού Πρωτοκόλλου (πρωτοκόλληση εγγράφων και εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, διανομή και καταχώρηση της αλληλογραφίας εισερχόμενων – εξερχόμενων, δακτυλογράφηση, αποστολή φαξ, αναπαραγωγή και διακίνηση / διεκπεραίωση αλληλογραφίας και εγγράφων και κάθε φύσης γραμματειακή υποστήριξη).
12.  Έχει την ευθύνη της ανάρτησης στο Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των πράξεων διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικής οργάνων και τροποποιήσεις τους, των πράξεων διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών, των πράξεων καθορισμού αμοιβών και αποζημιώσεων μελών, πράξεων αποδοχής δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περουσιακών στοιχείων και λοιπών ατομικών διοικητικές πράξεων του προέδρου.
Άρθρο 11ο
Αρμοδιότητες Υπεύθυνων Τομέων και Τμημάτων
Έχουν την πλήρη ευθύνη των τομέων τους.
1.      Καταρτίζουν και επιμελούνται τα ετήσια προγράμματα δράσης.
2.      Συνεργάζονται με το Διευθυντή και τον υπεύθυνο του Τομέα Διοικητικών και Οικονομκών Υπηρεσιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών και των ετήσιων απολογισμών και σχετικών εκθέσεων.
3.      Έχουν την ευθύνη της υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.      Έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση και τήρηση των σχετικών διατάξεων για τις ώρες λειτουργίας του προσωπικού και την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
5.      Ενημερώνουν περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και μέσω του Διευθυντή της πορεία των εργασιών του τομέα τους.
6.      Προτείνουν στο διευθυντή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των Κανονισμών που αφορύν βελτιώσεις των υπηρεσιών του τομεά τους.
7.      Φροντίζουν για τη συντήρηση του εξοπλισμού των τομέων τους, τη συμπλήρωσή ή αντικατάστασή τους.
8.      Έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δελτίων προμήθειας υλικών και την παράδοσή τους στο αντίστοιχο τμήμα.
Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητες Τομέα Πολιτισμού
1.      Εισηγείται δια του Υπευθύνου του στο Διευθυντή το πρόγραμμα δράσης του τομέα.
2.      Συνεργάζεται με το οικονομικό τμήμα σε θέματα προμηθειών, λογιστηρίου και ανθρώπινου δυναμικού.
3.      Συνεργάζεται με το τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εξεύρεση και την υλοποίηση προγραμμάτων που άπτονται του τομέα.
4.      Συνεργάζεται με το τμήμα επικοινωνίας για την προβολή των δράσεων του τομέα και την προσέλκυση χορηγών για τις δράσεις του τομέα.
5.      Υλοποιεί δράσεις για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
6.      Υλοποιεί δράσεις που προάγουν σε τοπικό επίπεδο τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή και καλλιτεχνική δημιουργία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και ενδυναμώνουν το καλλιτεχνικό ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.
7.      Υλοποιεί δράσεις που προωθούν την καλλιτεχνική παιδεία με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
8.      Επιμελείται την έκδοση πολιτιστικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και την παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού υλικού.
9.      Υλοποιεί δράσεις που προωθούν την κινηματογραφική τέχνη σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικών κινηματογράφων και κινηματογραφικών λεσχών και την με κάθε τρόπο ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας.
10.  Υλοποιεί δράσεις που προωθούν τη θεατρική τέχνη σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία θεατρικών σκηνών.
11.  Διοργανώνει φεστιβάλ, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εδηλώσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα ή συμμετέχει σε αυτά.
12.  Συνεργάζεται και παρέχει υποστήριξη σε πολιτιστικούς συλλόγους, Μ.Κ.Ο. και ενώσεις πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον πολιτισμό στην επικράτεια του Δήμου και προωθεί σε τοπικό επίπεδο τον εθελοντισμό στον τομέα του πολιτισμού.
13.  Υλοποιεί δράσεις που προωθούν τη δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το διαπολιτισμικό διάλογο.
14.  Υλοποιεί δράσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Τομέα Αθλητισμού
1.    Εισηγείται διά του Υπευθύνου του στο Διευθυντή το πρόγραμμα δράσης του τομέα.
2.    Συνεργάζεται με το οικονομικό τμήμα σε θέματα προμηθειών, λογιστηρίου και ανθρώπινου δυναμικού.
3.    Συνεργάζεται με το τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εξεύρεση και την υλοποίηση προγραμμάτων που άπτονται του τομέα.
4.    Συνεργάζεται με το τμήμα επικοινωνίας για την προβολή των δράσεων του τομέα και την προσέλκυση χορηγών για τις δράσεις του τομέα.
5.    Υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων.
6.    Υλοποιεί δράσεις για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκμάθησης αθλημάτων κάθε είδους προς τους δημότες με τη δημιουργία σχολών, ακαδημιών και τμημάτων. Οργανώνει, λειτουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται τους υφιστάμενους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις του δήμου.
7.    Συνεργάζεται με άλλους φορείς με σκοπό τη συμμετοχή κυρίως των νέων και των ατόμων που προέρχονται από ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
8.    Υλοποιεί δράσεις για τη δικτύωση με αθλητικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9.    Συνεργάζεται και υποστηρίζει αθλητικούς συλλόγους, Μ.Κ.Ο και ενώσεις πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον αθλητισμό στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του αθλητισμού.
10.          Υλοποιεί δράσεις για εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.
Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες Τομέα Περιβάλλοντος
1.      Εισηγείται διά του Υπευθύνου του στο Διευθυντή το πρόγραμμα δράσης του τομέα.
2.      Συνεργάζεται με το οικονομικό τμήμα σε θέματα προμηθειών, λογιστηρίου και ανθρώπινου δυναμικού.
3.      Συνεργάζεται με το τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εξεύρεση και την υλοποίηση προγραμμάτων που άπτονται του τομέα.
4.      Συνεργάζεται με το τμήμα επικοινωνίας για την προβολή των δράσεων του τομέα και την προσέλκυση χορηγών για τις δράσεις του τομέα.
5.      Η εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
6.      Η εκτέλεση προγραμμάτων για την αστική αναζοωγόνηση της επικράτειας του δήμου.
7.      Η εκτέλεση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
8.      Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά της.
9.      Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.
10.  Η συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντιμσού στον τομέα του περιβάλλοντος.
11.  Η δικτύωση με περιβαλλοντικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Οικονομικού Τμήματος
Ο υπεύθυνος του Τομέα έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για:
1.      Το συντονισμό των εργασιών του τομέα Οικονομικών Λειτουργιών.
2.      Την τήρηση των περιοδικών προϋπολογισμών – απολογισμών της Επιχείρησης και της έκδοσης μηνιαίων ισοζυγίων.
3.      Την εποπτεία του Λογιστηρίου, του Ταμείου και των διαδικασιών προμηθειών της Επιχείρησης.
4.      Το γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών του Τομέα, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς και ειδικά των Κανονισμών Διαχείρισης και Προμηθειών.

·         Λογιστήριο
Έχει την ευθύνη για τις ακόλουθες εργασίες:
1.      Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης (λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.), σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο (Ε.Λ.Σ.)
2.      Τήρηση διαδικασιών ετοιμασίας των παραστατικών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπρακης ή πληρωμής δαπανών της Επιχέιρησης.
3.      Διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης.
4.      Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης.
5.      Διαμόρφωση των στοιχείων προϋπολογισμού οικονομικών προγραμματισμών και παροχή κάθε είδουε στοιχείων για τη διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης.
6.      Επιμέλεια εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης της Επιχείρησης, έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων, καταχώριση αυτών στα αντίστοιχα βιβλία και έλεγχος νομιμότητας κάθε δαπάνης
7.      Κατάρτιση σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των τομέων και του Διευθυντή της Επιχείρησης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
8.      Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και εκκαθάριση μισθών και ημερομισθίων, καθώς και επιδομάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού, που γίνονται σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που αποστέλλονται σε άλλα τμήματα.
9.      Κατάρτιση τακτικού και έκτακτου σχεδίου χρηματοδότησης
10.  Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, και επιμέρους δαπανών.

·         Προμήθειες
1.      Συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των τμημάτων.
2.      Προγραμματισμός διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών σύμφωνα με τις παραπάνω παραγγελίες.
3.      Διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισμών, προετοιμασία σχεδίων συμβάσεων κ.λ.π.)
4.      Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο Λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών.
5.      Τήρηση αρχείων προμηθειών και προμηθευτών.

·         Διεκπεραίωση
Έχει την ευθύνη για τις ακόλουθες ενέργειες:
1.      Μεταφορά και διανομή της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων στα τμήματα της Επιχείρησης αλλά και εκτός αυτής.
2.      Παραλαβή – χαρακτηρισμός και συσχέτιση όλων των εισερχόμενων εγγράφων, της τήρησης του πρωτοκόλλου, καθώς και τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο, τήρηση του γενικού αρχείου της Επιχείρησης και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
3.      Επικύρωση όλων των αντιγράφων των εγγράφων.

·         Γραφείο Ανθρώπινου Προσωπικού
Έχει την ευθύνη για τις ακόλουθες ενέργειες:
1.      Παρακολούθηση και τήρηση του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης.
2.      Τήρηση μητρώου και αρχείου προσωπικού.
3.      Τήρηση διαδικασικών που σχετίζονται με τις κάθε φύσης διοικητικές υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, βεβαιώσεις, πειθαρχικά κ.λ.π.)
4.      Τήρηση διαδικασιών μισθοδοσίας προσωπικού.
5.      Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με την επιλογή (και διευθυντών), πινάκων επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων, περιλήψεων πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης κ.λ.π.
Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
1.      Εισηγείται στο Διευθυντή για την ένταξη της επιχείρησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα που άπτονται των καταστατικών της σκοπών.
2.      Διερευνά τη δυνατότητα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που σχετίζονται με τους τομείς δράσης της επιχείρησης και προωθούν τους καταστατικούς σκοπούς της.
3.      Επιμελείται τη σύνταξη και την υποβολή φακέλων σε συνεργασία με τον/ους υπεύθυνο/ους των τομέων που σχετίζονται με το πρόγραμμα.
4.      Έχει την ευθύνη του συντονισμού των προγραμμάτων και την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης σε συνεργασία με τον/ους υπεύθυνο/ους των τομέων που σχετίζονται με το πρόγραμμα.
Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Επικοινωνίας
Ο Υπεύθυνος Τομέα έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για:
1.      Το συντονισμό των εργασιών του τμήματος Επικοινωνίας.
2.      Την εποπτεία του γραφείου τύπου, γραφιστικού, γραφείου δημοσίων σχέσεων, γραφείου χορηγιών και γραφείου δικτύων και Η/Υ.
3.      Τη σύνταξη του προγράμματος εταιρικής επικοινωνίας της επιχείρησης.
·         Γραφιστικό
Έχει την ευθύνη για την παραγωγή του έντυπου προωθητικού υλικού της επιχείρησης και των λοιπών της εκδόσεων.
·         Γραφείο Τύπου
Έχει την ευθύνη για:
1.      την προβολή στα Μ.Μ.Ε. των δράσεων της επιχείρησης.
2.      την τήρηση αρχείου αποδελτιώσεων τύπου.
·         Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Έχει την ευθύνη για:
1.      την υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων με τις διάφορες ομάδες κοινού της επιχείρησης (εργαζόμενοι, ΜΜΕ. διαμορφωτές γνώμης, αρχές, δημότες, χορηγοί, συνεργάτες, προμηθευτές κ.λ.π.)
2.      την τήρηση αρχείου δημοσίων σχέσεων (φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις)
·         Γραφείο Χορηγιών
Έχει την ευθύνη για την προσέλκυση χορηγιών των επιμέρους δράσεων της επιχείρησης.
·         Γραφείο Δικτύων και Η/Υ
Έχει την ευθύνη για:
1.      τη λειτουργία του δικτυακού τόπου της επιχείρησης, και των διαφόρων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και νέων τεχνολογιών.
2.      για τα δίκτυα Η/Υ της Επιχείρησης.
Άρθρο 18ο
Αρμοδιότητες ΤμήματοςΤεχνικής Υποστήριξης και Επιμέλειας Χώρων

Ο Υπεύθυνος Τομέα έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για:
1.      Το συντονισμό των εργασιών του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Καθαριότητας.
2.      Την εποπτεία των γραφείων καθαριότητας, φύλαξης και τεχνικής υποστήριξης.
·         Γραφείο Καθαριότητας
Έχει την ευθύνη για:
Την καθαριότητα των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για τη λειτουργία αλλά και τις κάθε είδους δραστηριότητές της (εκδηλώσεις κ.λ.π.)

·         Γραφείο Φύλαξης
Έχει την ευθύνη για:
1.      Την φύλαξη των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για τη λειτουργία της αλλά και τις κάθε είδους δραστηριότητές της (εκδηλώσεις κ.λ.π.)

·         Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης
Έχει την ευθύνη για:
2.      Την τεχνική υποστήριξη των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για τη λειτουργία της αλλά και τις κάθε είδους δραστηριότητές της (εκδηλώσεις κ.λ.π.)
3.      Τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου για την πραγματοποίηση και το συντονισμό τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της.
Άρθρο 19ο
Θέσεις Εργασίας
Κάθε εργαζόμενος στην Επιχείρηση κατέχει μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, ο τίτλος εργασίας της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγματικό της περιεχόμενο. Η ανάληψη της ευθύνης από ένα εργαζόμενο επιπλέον της μιας θέσης εργασίας, είναι δυαντό να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας σύμφωνα με το οργανόγραμμα και τον ακόλουθο πίνακα. Οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως. Η κάλυψή τους και ο αριθμός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και τις φάσεις στις οποίες αυτές θα αναπτυχθούν.
Άρθρο 20ο
Ανώτατος Αριθμός Προσωπικού
Ο ανώτατος αριθμός προσωπικού της Επιχείρησης μπορεί να φθάσει τους 91 εργαζομένους και δύναται να προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης.
Άρθρο 21ο
Ειδικές Συνεργασίες
Εκτός των συγκεκριμένων θέσεων που αναλυτικά προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο του Κανονισμού, θα υπάρχει και μία σειρά ειδικών συνεργατών της Επιχείρησης, οι οποίοι λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής των υπηρεσιών τους στην Επιχείρηση, δεν μπορούν να ενταχθούν σε ανάλογες με τις παραπάνω περιγραφείσες θέσεις. Συνήθως η διάρκεια της συνεργασίας με την επιχείρηση των ειδικών αυτών κατηγοριών θα είναι πολύ μικρή, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα θα εξαντλείται σε μία και μόνο συνεργασία.
Άρθρο 22ο
Άλλες Ρυθμίσεις
Η κατανομή του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεων του Διευθυντή, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Επιχείρησης.
Υπεύθυνοι τομέων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή κενής θέσης συμπληρώνονται με απόφαση του Διευθυντή.
Ο τρόπος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας της Επιχείρησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εκτός αυτών που ορίζονται από το Νόμο, καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς.
Για τα προσόντα και εν γένει για τους όρους και τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού εφαρμόζεται ο Κανονισμός Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης και η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Άρθρο 23ο
Διαχειριστικός Έλεγχος
Ο τακτικός και έκτακτος θα ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 24ο
Χρησιμοποίηση Έκτακτου Προσωπικού
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και μεσκοπό την εκπόνηση μελετών ή εκτέλεση εργασιών, σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης κ.λ.π. είναι δυνατό να προσλαμβάνεται , με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου, έκτακτο επιστημονικό προσωπικό ή εργατοτεχνικό προσωπικό για κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγμένη θεωρητική κατάρτιση ή εμπειρία πάνω στο ειδικό θέμα για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση (αναφέρεται στο επιστημονικό προσωπικό).
Άρθρο 25ο
Τροποποιήσεις του Ε.Κ.Υ.
Επειδή η δυναμική εξέλιξη της Επιχείρησης θα την οδηγήσει στη δημιουργία και νέων τομέων και τμημάτων, γίνεται φανερό ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών θα έχει στην πορεία ανάπτυξης της Επιχείρησης διαδοχικές τροποποιήσεις με τις οποίες θα επιδιώκεται κάθε φορά η συμπλήρωση, βελτίωση και προσαρμογή τους στις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου.
Άρθρο 26ο
Ισχύς του Ε.Κ.Υ.
Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από τη ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.


Κανονισμός Διαχείρισης

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού – Έγκριση Κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τους κανόνες διαχείρισης της Επιχείρησης με την Επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας».
Ο παρών κανονισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και Εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με τον όρο «Διαχείριση» καθορίζονται όλες οι λογιστικές και διαχειριστικές διαδικασίες εισροών και εκροών οικονομικών πόρων της Επιχείρησης.
Άρθρο 2ο
Σύσταση – Σκοπός – Νομική Μορφή Επιχείρησης
Η Δημοτική Επιχείρηση «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας» συστήθηκε με την υπ’ αρίθμ 99 / 12-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρίθμ  …..ΦΕΚ. Η Δημοτική Επιχείρηση προήλθε από τη συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Κερατσινίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Κερατσινίου, Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας Κερατσινίου και του Κέντρου Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Δραπετσώνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010).
Η Επιχείρηση έχει έδρα το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και αντικείμενό της είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα της απόφασης σύστασής της.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο αν αφορούν:
Α. στην ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης.
Β. στην αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα
Γ. στη διάθεση των καθαρών κερδών.
Δ. στην επέκταση των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου.
Άρθρο 3ο
Νομοθεσία που διέπει την Επιχείρηση
Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που έχουν άμεση εφαρμογή με την ίδρυση και τις αρμοδιότητες της Επιχείρησης είναι οι εξής:
Α. Ο Δημοτικός Κώδικας (Ν.3463/2006) και οι σχετικές εγκύκλιοι μετά από αυτόν.
Β. Ο Ν.3613/2007 για το προσωπικό
Γ. Αποφάσεις 43254/13.7.2007 και 43886/3.8.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Δ. Ο Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Άρθρο 4ο
Όργανα Διοιίκησης
Τα όργανα που ασκούν διοίκηση στις υποθέσεις της Επιχείρησης είναι:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, που για συντομία θα αναφέρεται απλώς «Δ.Σ.».
Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για συντομία θα αναφέρεται απλώς «Πρόεδρος».
Γ. Ο Διευθυντής της Επιχείρησης που για συντομία θα αναφέρεται «Δ.».
Άρθρο 5ο
Τροποποίηση Κανονισμού
Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 6ο
Ειδικές Διατάξεις – Πόροι
Το οικονομικό έτος της διαχείρισης αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος και με τη λήξη του κλείνουν οι ετήσιοι λογαριασμοί και ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης.
Η οικονομική διαχείριση της Επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιχείρηση έχει αυτοδύναμη διαχείρηση με εξουσιοδοτημένο για τις δαπάνες της, τον «Πρόεδρο» ή τους νόμιμους αναπληρωτές του σε σύμπραξη με τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος.
Το πόρισμα του οικονομικού ελέγχου υποβάλλεται, σε κάθε περίπτωσημ για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης προσδιορίζονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και τα πιο κάτω αποθεματικά:
Α. Τακτικό
Β. Λοιπά έκτακτα αποθεματικά.
Ο προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ψήφιση από το Διοικητικό Συμβούλιο
Γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται υποχρεωτικά από εισηγητική έκθεση. Η έκθεση αυτή συντάσσεται από τον υπεύθυνο των οικονομικών υπηρεσιών με τη συνεργασία του «Δ» και περιλαμβάνει αιτιολόγηση των διαφόρων κονδυλίων που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό.
Με τη λήξη του οικονομικού έτους κλείνονται οι ετήσιοι λογαριασμοί, γίνεται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης και συντάσσεται ο ισολογισμός, ο οποίος μέσα σε τέσσερις μήνες το πολύ από τη λήξη του οικονομικού έτους, υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη φροντίδα του υπεύθυνου του οικονομικού τμήματος και τη συνεργασία του «Δ».
Ο ισολογισμός συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση, που συντάσσεται από τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος με τη συνεργασία του «Δ» και περιλαμβάνει αιτιολόγηση των λογαριασμών και ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης και της δμηιουργίας των αποθεματικών. Ο ισολογισμός υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον «Δ» και τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος.
Για την παρακολούθηση της διαχείρισης της Επιχείρησης εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέρχονται από:
Τη χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες και δραστηριότητες με την προϋπόθεση κατάθεσης διετούς προγράμματος δράσης εκ μέρους της Επιχείρησης και έγκρισης μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Τα έσοδα από εύλογη αποζημίωση από τους αποδέκτες των υπηρεσιών των δραστηριοτήτων της, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(π.χ.έσοδα από εγγραφές και δίδακτρα παρακολούθησης προγραμμάτων και τμημάτων αθλητισμού και πολιτισμού, έσοδα από διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και γενικώς η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς).
Τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.
και σε αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Τα έσοδα από δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
Τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (κυλικεία, πωλητήρια κ.λ.π.).
Προσόδους από περουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.
Έσοδα από συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του.
Άρθρο 7ο
Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία
Τα κύρια βιβλία και βοηθητικά λογιστικά είναι τα εξής:
·         Βιβλία απογραφών και ισολογισμού
·         Αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων και πληρωμών
·         Αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων πράξεων
·         Συγκεντρωτικό ημερολόγιο
·         Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού
·         Αναλυτικά καθολικά.
Άρθρο 8ο
Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού
Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης, οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις της. Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού πρέπει να καταχωρείται στο τέλος της χρήσης, εκτός από απογραφή, ο Ισολογισμός της χρήσης, η ανάλυση του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων της χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Πλην των ανωτέρω, το Λογιστήριο της Επιχείρησης πρέπει να τηρεί βιβλίο – μητρώο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Λογιστικό Σχέδιο της Επιχείρησης. Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσεις κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου.
Άρθρο 9ο
Προϋπολογισμός
Το Λογιστήριο της Επιχείρησης τηρεί ξεχωριστό βιβλίο Προϋπολογισμού για την παρακολούθησή του.
Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης του Προϋπολογισμού, πρέπει στα οικεία Γραμμάτια Είσπραξης και Εντάλματα πληρωμής να σημειώνονται τα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού, ως και τα αντίστοιχα ποσά, στα οποία αφορούν οι λογιστικά απεικονιζόμενες σε αυτά πράξεις.
Άρθρο 10ο
Θεώρηση των Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων
Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Επιχείρησης θεωρούνται από την αρμόδια οικονομική εφορία (ΔΥΟ Ε’Πειραιά), από όπου λαμβάνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Επιχείρησης.
Άρθρο 11ο
Μηχανογράφηση
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση εφαρμόζει μηχανογραφική επεξεργασία των λογισιτκών της δεδομένω, πρέπει το πρόγραμμα εφαρμογής της Λογισιτκής να περιλαμβάνει την ενημέρωση των λογαριασμών, που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασμών της Επιχείρησης, με βάση ειδικά παραστατικά στοιχεία που θα εκδίδει το Λογιστήριο και στα οποία θα απεικονίζονται όλες οι καθημερινές συναλλαγές της Επιχείρησης.
Το πρόγραμμα εφαρμογής της Λογισιτκής πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη ενημέρωση των ημερολογίων (αναλυτικών και συγκεντρωτικών) και των καθολικών (αναλυτικών και γενικού), καθημερινή λογιστική και ταμειακή συμφωνία για τις πράξεις της ημέρας, ισοζύγια (αναλυτικά και γενικό) και όλες τις απαραίτητες για τις ανάγκες της Επιχείρησης λογιστικές και στατιστικές πληροφορίες. Το πρόγραμμα επιπλέον πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αναλυτικής Λογιστικής.
Η πρωτοβουλία για την ταξινόμηση και κωδικοποίηση των καθημερινών οικονομικών πράξεων και άλλων λογιστικών εγγράφων τακτοποίησης των λογαριασμών και κατάρτισης του Ισολογισμού της Επιχείρησης αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Λογιστηρίου της Επιχείρησης.
Άρθρο 12ο
Ταμείο
Το Ταμείο της Επιχέιρησης ενεργεί τις εισπάρξεις και πληρωμές της και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων. Το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να ενημερώνει καθημερινά το Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, μετά το ημερήσιο κλείσιμο του Ταμέιου, και το προς εξίσωση υπόλοιπο.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί καθημερινά στο βιβλίο Ταμείου και στη σελίδα των εισπράξεων όλα τα Γραμμάτια είσπραξης που εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν. Η έκδοση των γραμματίων είσπραξης γίνεται από το Λογιστήριο.
Στο τέλος κάθε μέρας ενεργείται η συμφωνία Ταμείου και προσδιορίζεται το υπόλοιπο των χρηματικών διαθέσιμων, που πρέπει να έχει ο Ταμίας στο χρηματοκιβώτιό του. Δηλαδή αθροίζονται όλες οι εισπράξεις της ημέρας, όλες οι πληρωμές, προστίθεται στο ποσό των εισπράξεων το υπόλοιπο μετρητών της προηγούμενης μέρας και προσδιορίζεται το υπόλοιπο. Στη συνέχεια καταρτίζεται το Πρωτόκολλο συμφωνίας του Ταμείου και διαπιστώνεται η συμφωνία του με το υπόλοιπο ταμείου που αναγρέφεται στο βιβλίο Ταμείου. Το Πρωτόκολλο συμφωνίας υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου.
Μετά το κλείσιμο της ημέρας, τα Γραμμάτια είσπραξης και τα Εντάλματα πληρωμής παραδίδονται στο Λογιστήριο, για τη μηχανογραφική τους επεξεργασία.
Άρθρο 13ο
Κανονισμός Προμηθειών
Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη διενέργεια των προμηθειών των υλικών κ.λ.π. που χρειάζονται για τις ανάγκες της Επιχείρησης, αφορούν προμήθειες κάθε είδους:
Α. Μηχανημάτων, συσκευών, εργαλείων, οχημάτων, επίπλων, σκευών κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία της Επιχείρησης.
Β. Υλικών για τη λειτουργία της Επιχείρησης.
Επίσης, οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις:
·         Διενέργειας μεταφοράς
·         Μίσθωσης ακινήτων και παροχής υπηρεσιών από τρίτους για λογαριασμό της Επιχείρησης.
Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάγονται οι κάθε είδους αναθέσεις μελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών σχετικών με τους σκοπούς της Επιχείρησης, καθώς και η αγορά των αποτελεσμάτων τους και οι ασφάλειες.
Οι προμήθειες διακρίνονται σε προμήθειες από την εγχώρια αγορά και σε αυτές από τη διεθνή αγορά και εκτελούνται από προμηθευτή που επιλέγεται:
·         Απ’ευθείας χωρίς διαγωνισμό.
·         Από συγκέντρωση προσφορών μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος.
·         Με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, διεθνή ή όχι.
Άρθρο 14ο
Πληρωμές – Δικαιολογητικά
Για τα έργα που εκτελούνται με εργολαβική σύμβαση οι πληρωμές διενεργούνται με πιστοποιήσεις που ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα.
Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργου επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής με απόφαση του Δ.Σ.
Στην περίπτωση έργου που εκτελείται με ανάθεση ύστερα από διαγωνισμό ή απ’ ευθείας, το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αναδόχου, που συνοδέυει τα δικαιολογητικά του έργου, υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από το «Δ».
Άρθρο 15ο
Οικονομικό Τμήμα
Το οικονομικό τμήμα, όσον αφορά τις λογιστικές και διαχειριστικές διαδικασίες, πρέπει να παρέχει στο Λογιστήριο μηχανογραφικά τις μεταβολές για τη μισθοδοτική κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί η Επιχείρηση.
Η τήρηση των υπηρεσιακών ατομικών φακέλων του προσωπικού της Επιχέιρησης αποτελεί υποχρέωση του τμήματος, όπως και οι άλλες συναφείς αρμοδιότητες.
Άρθρο 16ο
Γραμματεία
Η Γραμματεία πρέπει να τηρεί πρωτόκολλο των εισερχόμεων και εξερχόμενων εγγράφων, να φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφία, να τηρεί το αρχείο της Επιχείρησης, να φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων επιτροπών και συμβουλίων κ.λ.π.
Στις υποχρεώσεις της περιλαμβάνεται η παροιχή στοιχείων προς το Λογιστήριο – Μηχανογράφηση για τις παρουσίες – απουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καταρτίζονται οι καταστάσεις των οφειλόμενων αμοιβών.
Η Γραμματεία πρέπει να τηρεί αρχείο με τις αποφάσεις του Δ.Σ., Του «Προέδρου» και του «Δ».
Άρθρο17ο
Γραμμάτιο είσπραξης
Το γραμμάτιο είσπραξης εκδίδεται από το Λογιστήριο εις τριπλούν. Τα γραμμάτια είπραξης πρέπει να είναι προαριθμημένα. Το πρωτότυπο προορίζεται για το Ταμείο και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο.
Στο γραμμάτιο είσπραξης αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του φορέα από τον οποίο πραγματοποιείται η είσπραξη, σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθμητικά και ολογράφως. Παραπλεύρως του λογαριασμού προς πίστωση αναγράφεται και το ποσό με το οποίο θα πιστωθεί ο λογαριασμός αυτός.
Το γραμμάτιο είσπραξης υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε (Λογιστήριο), υπογράφεται υποχρεωτικά από αυτόν που καταβάλλει τα χρήματα και σφραγίζεται και υπογράφεται από τον ταμία της Επιχείρησης. Το Ταμείο της Επιχείρησης πρέπει να εφοδιαστεί με σφραγίδα και ημερομηνία. Με τη σφραγίδα αυτή θα ακυρώνει και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τόσο στα γραμμάτια είσπραξης όσο και στα εντάλματα πληρωμής. Οι ακυρώσεις γίνονται για λόγους εσωτερικού ελέγχου.
Στο γραμμάτια είσπραξης σημειώνονται σε ιδιαίτερη θέση τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το πρώτο αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης παραδίδεται στον καταβάλλοντα το χρηματικό ποσό, σαν απόδειξη είσπραξης. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυ΄τον που ενημερώνει το βιβλίο παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης, αφού προηγούμενα έχει γίνει ανακατάταξη των κονδυλίων, που αναφέρονται στο γραμμάτιο είσπραξης κατά κεφάλαιο και άρθρο προϋπολογισμού.
Άρθρο 18ο
Ένταλμα Πληρωμής
Το ένταλμα πληρωμής εκδίδεται από το Λογιστήριο εις τριπλούν. Τα εντάλματα πληρωμής πρέπει να είναι προαριθμημένα. Το πρωτότυπο προορίζεται για το Ταμείο και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο.
Στο ένταλμα πληρωμής αναγράφονται οι προς χρέωση λογαριασμοί  κατά κωδικό αριθμό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος) με βάση το Σχέδιο Λογαριασμών της Επιχείρησης. Στο ένταλμα πληρωμής αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή, σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθμητικά και ολογράφως. Παραπλεύρως του λογαριασμού για χρέωση αναγράφεται και το ποσό με το οποίο θα χρεωθεί ο λογαριασμός αυτός.
Το ένταλμα πληρωμής υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε (Λογιστήριο). Επίσης τίθεται και η ημερομηνία έκδοσης. Στη συνέχεια εγκρίνεται από το «Δ». Το ένταλμα πληρωμής εκτελείται από τον Ταμία, ο οποίος σημειώνει την ημερομηνία πληρωμής, σφραγίζει και υπογράφει το ένταλμα, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι έχει υπογράψει, ως λαβών, το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο ένταλμα πληρωμής.
Σε ιδιαίτερη θέση σημειώνονται τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Τα πρωτότυπα αρχειοθετούνται από το λογιστήριο κατά την ημερόμηνία της πραγματικής τους πληρωμής.Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτόν που ενημερώνει το βιβλίο παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης, αφού προηγούμενα έχει γίνει ανακατάταξη των κονδυλίων, που αναφέρονται στο ένταλμα πληρωμής κατά κεφάλαιο και άρθρο προϋπολογισμού.
Άρθρο 19ο
Δελτία Συμψηφιστικών Εγγράφων
Τα δελτία συμψηφιστικών εγγραφών εκδίδονται από το Λογιστήριο εις τριπλούν και  είναι προαριθμημένα.
Στο δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής καταχωρούνται αναλυτικά οι προς χρέωση και πίστωση λογαριασμοί κατά κωδικό αριθμό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος). Στο δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής αναφέρεται σύντομη αλλά σαφής αιτιολογία για τη λογιστική εγγραφή που περιλαμβάνεται σε αυτό. Επίσης σε ιδιαίτερη θέση σημειώνονται τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Το δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής υπογράφεται από αυτόν που το συνέταξε (Λογιστήριο). Το πρωτότυπο δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής με τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά αρχειοθετείται από το Λογιστήριο κατ’ απόλυτη αριθμητική σειρά.
Το πρώτο αντίγραφο προορίζεται για τη Μηχανογράφηση και το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος. Εάν όμως χρησιμοποιείται ειδικό δελτίο συμψηφιστικών εγγράφων για την ενημέρωση της Μηχανογράφησης, τότε το Δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής πρέπει να εκδίδεται εις διπλούν.
Για λόγους διαχειριστικής τάξης πρέπει να παρακολουθούνται από το Λογιστήριο της Επιχείρησης τα αδιάθετα έντυπα των γραμματίων είσπραξης, ενταλμάτων πληρωμής και δελτίων συμψηφιστικών εγγραφών. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να γίνει σε μια εξωλογιστική καρτέλα.
Άρθρο 20ο
Παραστατικά Προμηθειών
Τα βασικά παραστατικά προμηθειών είναι:
·         Η αίτηση αγοράς
·         Το δελτίο παραγγελίας.
Άρθρο 21ο
Αίτηση Αγοράς
Η αίτηση αγοράς εκδίδεται από τον ενδιαφερόμενο να εφοδιαστεί με κάποιο ή κάποια υλικά. Η αίτηση αγοράς εκδίδεται εις τριπλούν. Στην αίτηση αγοράς, η οποία είναι προαριθμημένη, σημειώνεται η ημερομηνία έκδοσης και η προέλευση αυτής, δηλαδή αναγράφεται ο τομέας ή συνεργάτης της Επιχείρησης που ζητά τα υλικά που αναφέρονται στην αίτηση.
Στην αίτηση σημειώνεται ο προορισμός των υλικών, δηλαδή αν αφορούν σε κάποιο τμήμα της Επιχείρησης, προκειμένου για πάγιο εξοπλισμό ή αν αφορούν την αποθήκη προς δημιουργία, συμπλήρωση ή ανανέωση των αποθεμάτων της ή αν αφορούν σε κάποιο έργο, οπότε σημειώνεται και ο κωδικός αριθμός του έργου, που δεν είναι άλλος από αυτόν που δίνει το Λογιστήριο με βάση το Σχέδιο των Λογαριασμών ή αν αφορά συντήρηση / επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Επιχείρησης ή αν τέλος αφορά κάποιο έργο που εκτελείται για λογαριασμό πελάτη της Επιχείρησης.
Εάν στην αίτηση αγοράς περιλαμβάνονται υλικά που δεν υπάρχουν στην αποθήκη, τότε ο αρμόδιος συνεργάτης της, χρησιμοποιώντας το πρώτο αντίγραφο της αίτησης αγοράς προβαίνει στην επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή ή προμηθευτών, τηρώντας τη σχετική διαδικασία του σχετικού κανονισμού προμηθειών και εκδίδει το δελτίο παραγγελίας. Δικαιολογητικό στοιχείο του δελτίου παραγγελίας αποτελεί η αίτηση αγοράς.
Σημειώνεται ότι το δεύτερο αντίγραφο της αίτησης αγοράς παραμένει στο στέλεχος και συνεπώς στα χέρια του συνεργάτη που παράγγειλε τα υλικά.
Άρθρο 22ο
Δελτίο Παραγγελίας
Το δελτίο παραγγελίας εκδίδεται από τον αρμόδιο των προμηθειών. Είναι προαριθμημένο και εκδίδεται εις διπλούν. Στο δελτίο παραγγελίας περιγράφεται κατά ποιότητα το υλικό και αναφέρεται η τιμή μονάδας και η αξία κάθε υλικού, σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους προμήθειας του υλικού.
Στο δελτίο παραγγελίας αναφέρεται η αίτηση αγοράς. Επίσης σημειώνεται πάνω σε αυτό η έγκριση του «Δ» ή «Δ.Σ». Το πρωτότυπο διαβιβάζεται στον προμηθευτή για την εκτέλεση της παραγγελίας.
Το πρώτο αντίγραφο, στο οποίο σημειώνεται ο αριθμός του τιμολογίου και η παραλαβή του υλικού, συνοδεύει το τιμολόγιο του προμηθευτή και παραδίδεται στο Λογιστήριο, για να διενεργήσει την κατάλληλη λογιστική εγγραφή πίστωσης του προμηθευτή και χρέωσης του λογαριασμού, που αφορά ο προορισμός του υλικού. Προορισμός του υλικού μπορεί να είναι η διοίκηση – τομείς, για εξοπλισμό (γραφεία, έπιπλα, μηχανές κ.λ.π.), το Έργο, η Αποθήκη (ανανέωση, συμπλήρωση ή δημιουργία αποθεμάτων), η Συντήρηση / επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού γενικότερα της Επιχείρησης ή άλλα αναλώσιμα υλικά. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος.
Άρθρο 23ο
Εφαρμογή Κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας αρχίζει από την ημέρα της έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με βάση το αντίστοιχο πρότυπο που εμπεριέχεται στο βιβλίο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Διδάκτορα Τμήματος δημόσιας διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Ιωάννη Π. Ράλλη, "Το Κανονιστικό Πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων", Νομική Βιβλιοθήκη, 2009.

1 σχόλιο:

  1. Γεια σε όλους, είμαι Joyce Ocar με το όνομα και είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.. Γράφω αυτή την επιστολή, διότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για ό, τι ο κ. John Leo έκανε για μένα και την οικογένειά μου, όταν σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε ελπίδα ήρθε και να κάνει έναν τρόπο για μένα και την οικογένειά μου, δανείζοντας μας δάνειο, με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2%. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ο Θεός έστειλε και γνήσια δανειστές δανείου στο διαδίκτυο, αλλά για να μου μεγαλύτερη έκπληξη πήρα το δάνειό μου χωρίς σπατάλη πολύ χρόνο, ώστε αν είστε εκεί έξω ψάχνει για ένα δάνειο οποιουδήποτε ποσού θα ήθελα να σας συστήσει στον κ. John Leo τη διαχείριση direc Tor της εταιρείας John Leo δάνειο γιατί είναι ένας Θεός έστειλε ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα.... Έτσι, αν θέλετε πραγματικά να κάνει μια καλύτερη ζωή χωρίς καμία έλλειψη Ταμείο.... Θα σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω αυτού του e-mail παρακάτω johnleoloancompany@gmail.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή