12 Φεβ 2011

Πρόταση για τη Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας


Συγχώνευση - Ορισμός
Πράξη με την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, ενώ ταυτόχρονα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι ανταλλάγματος σε άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

Είδη Συγχωνεύσεων
Ανάλογα με τη σχέση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων διακρίνονται σε:
 • Οριζόντιες (οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις έχουν το ίδιο αντικείμενο)
 • Κάθετες (οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις έχουν σχέση πελάτη – προμηθευτή)
 • Συμπληρωματικές (οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις αναπτύσσουν αλληλοσυμπληρούμενες και ασυσχέτιστες δραστηριότητες)
Ανάλογα με τη διαδικασία πραγματοποίησής τους διακρίνονται σε:
 •  Φιλικές (οι διοικήσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων συναινούν)
 • Εχθρικές (διατυπώνονται ενστάσεις από πλευράς διοικήσεων).

Σκοπιμότητα Συγχωνεύσεων
Οι συγχωνεύσεις προκρίνονται για τους ακόλουθους λόγους:   
 1. Εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας (εξοικονόμηση πόρων σε επίπεδο παραγωγής, προβολής, ανάπτυξης και διοίκησης) 
 2.  Εκμετάλλευση οικονομιών φάσματος (μείωση κόστους λόγω εκτοπισμού μεσαζόντων)
 3.  Συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση πόρων (πρώτες ύλες, διοικητικό προσωπικό κ.α.)
 4.  Αύξηση δυναμικής στην  αγορά (διαμόρφωση θέσης ισχύος)
 5.  Εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας επιχείρησης
 6.  Περιορισμός διοικητικής αλαζονείας

Πιθανοί Λόγοι Αποτυχίας Συγχωνεύσεων
 1.  Ανεπαρκής αξιολόγηση – υπερεκτίμηση προσδοκώμενων συνεργειών (λανθασμένη εκτίμηση οφέλους από τη συγχώνευση)
 2.  Δυσκολίες ενοποίησης – ο ανθρώπινος παράγοντας (διαφορές σε φιλοσοφίες και συστήματα, αδυναμία συνεργασίας διοικητικού προσωπικού, αβεβαιότητα  εργαζομένων).

Παράγοντες Επιτυχίας Συγχωνεύσεων 
 1.   Αποτελεσματική αξιολόγηση συγχωνευόμενων επιχειρήσεων
 2.  Συμπληρωματικότητα συγχωνευόμενων επιχειρήσεων
 3.  Συμβατότητα ως προς τις φιλοσοφίες των  συγχωνευόμενων επιχειρήσεων
 4.  Εμπειρία στελεχών
 5.  Διαμόρφωση σαφούς οράματος συγχώνευσης
 6.  Διαμόρφωση νέας επιχειρησιακής κουλτούρας
 7. Αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
Οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ
 • Ο νόμος 1416/84 θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΟΤΑ.
 • Η πρώτη συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2004 μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαμαριάς και Δημοτικής Επιχείρησης Μεταλλικών Κατασκευών Καλαμαριάς, από τις οποίες προέκυψε η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καλαμαριάς.
 • Σύμφωνα με έρευνα της ΚΕΔΚΕ το 2005, μία στις τρεις επιχειρήσεις ΟΤΑ είναι σε αδράνεια, ενώ μεγάλο ποσοστό από τις υπόλοιπες αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 
Καλλικράτης και Επιχειρήσεις ΟΤΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 103 Σύσταση -Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου:
Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 107 Επιχειρήσεις δήμων:
Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον: α) μία κοινωφελή επιχείρηση, β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιο­φωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργού­σαν αντίστοιχες στους συνενούμενους δήμους, και δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 108 Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συνενώνονται 
Οι δήμοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν υπογράψει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις εργασίας ή έργου μέχρι τη λήξη τους. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 109 Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν από το υπουργείο: 
Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνώνεπωνυμία, ο σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 238 του ν.3852/2010, καθώς και στις διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου με αριθμ. 60/74895/30.12.2010 (ΑΔΑ¨4ΙΙΚΚ-Υ2). Δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, όπως ορίζει το άρθρο 263 ΚΔΚ. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου επιβάλλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ νπδδ και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγχώνευσης. Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δημοτική αρχή επιθυμεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο δήμο, να προβεί στη λύση αυτών ή ορισμένων από αυτές, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 262 ΚΔΚ περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυ­τοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η έδρα κ.λ.π.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για ό­λες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δημοτικού συμβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού. Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Το προ­σωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέ­ρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
Πέραν δε του προσωπικού ΙΔΑΧ των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα επιχείρηση, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας συγχώνευσης των τεσσάρων κοινωφελών επιχειρήσεων συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη από τους διευθυντές των επιχειρήσεων, τη νομική σύμβουλο του δήμου και τον εξωτερικό συνεργάτη για λογιστικά θέματα των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τους προέδρους των επιχειρήσεων και εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής .
Συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία (ΦΕΚ ίδρυσης των επιχειρήσεων, κανονισμοί, μελέτες βιωσιμότητας, ισολογισμοί, καταστάσεις προσωπικού, διετή προγράμματα δράσης κ.λ.π.).
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με στελέχη της ΕΕΤΑΑ, μας συστήθηκε η διασαφήνιση του πολιτικού οράματος της δημοτικής αρχής ως προς τα αντικείμενα της κοινωφελούς και του νομικού προσώπου ή των νομικών προσώπων που θα προκύψουν από τις διαδικασίες συγχώνευσης που ορίζει ο Καλλικράτης, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες σύμφωνα και με τις εγκυκλίους και τους οδηγούς η έκδοση των οποίων αναμένεται. Στην κατεύθυνση αυτή, χρήσιμα μπορούν να φανούν τα συμπεράσματα έρευνας του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε το 2008, σύμφωνα με τα οποία:
οι δραστηριότητες που αναπτύσσει η τοπική αυτοδιοίκηση με βάση το βαθμό ανταποδοτικότητας διακρίνονται σε:
 • δραστηριότητες αναδιανεμητικού χαρακτήρα (δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω της αναδιανομής των πόρων και δεν έχουν κανέναν βαθμό ανταποδοτικότητας αφού παρέχονται δωρεάν)
 • μικτές ή μερικώς ανταποδοτικές δραστηριότητες (δραστηριότητες που συνδυάζουν την ανάγκη επιδότησης με τη δυνατότητα μερικής κάλυψης του κόστους με ανταποδοτικό τρόπο)
 • ανταποδοτικές – επιχειρησιακές δραστηριότητες (δραστηριότητες που εξασφαλίζουν πλήρη ανταποδοτικότητα και επιφέρουν κάλυψη του λειτουργικού κόστους του φορέα εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του).
Ο χαρακτηρισμός μιας δράσης με βάση την παραπάνω τυπολογία καθορίζει και την ένταξή της στην ανάλογη θεσμική συγκρότηση και νομική υπόσταση. Με άλλα λόγια,
 • οι δραστηριότητες αναδιανεμητικού χαρακτήρα εντάσσονται σε νομικά πρόσωπα
 • οι μικτές ή μερικώς ανταποδοτικές σε κοινωφελείς επιχειρήσεις και
 • οι ανταποδοτικές – επιχειρησιακές σε ανώνυμες.
Καταστατικά Υφιστάμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (ΚΕΠΚΥ-ΔΗΚΕΠΟΚ-ΔΗΚΕΠΑΚ - ΔΗΚΕΠΡΟΚ)

ΚΕΠΚΥ
Άρθρο 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ − ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Δραπετσώνας του Νομού Αττικής, η οποία αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της επιχείρησης με την οποία αυτή θα συναλλάσσεται με τρίτους είναι: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» (Κ.Ε.Π.Κ.Υ.)

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, όπως είναι η διεξαγωγή πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας σε δημότες που χρήζουν αυτών, η προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, Τρίτη Ηλικία, κλπ.), η δημιουργία τράπεζας αίματος, η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και Βοήθειας στο σπίτι, η συμμετοχή ή εκτέλεση σε προγράμματα προαγωγής της υγείας και της ποιότητας ζωής σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, η εφαρμογή προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου μας, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η τουριστική ανάπτυξη, η οργάνωση−διαχείριση−λειτουργία Βρεφικών, Παιδικών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Baby parking, ΚΑΠΗ, Γηροκομείων, Συμβουλευτικών Σταθμών, Στεκιών Νεολαίας, η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της πόλης, χωρίς να έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικών προώθησης της απασχόλησης.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από τη δημοσίευση της κατά το νόμο απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Δραπετσώνας του Νομού Αττικής.

Άρθρο 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δραπετσώνας. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Στην περίπτωση των αιρετών μελών, τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Άρθρο 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαμορφώνεται ως εξής:
Α) Η καθαρή θέση της επιχείρησης όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των περιουσιακών στοιχείων (εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού) των δύο συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 9 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει) είναι αρνητική και ίση με 174.329,09 €.
Β) Το κεφάλαιο της επιχείρησης αυξάνεται κατά 400.000 €, το οποίο θα καταβληθεί από το Δήμο.

Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πόροι της επιχείρησης είναι έσοδα από:
1) συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις ως φορέας εκτέλεσης, τις οποίες θα υπογράφει με τον Δήμο Δραπετσώνας ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. ή Ι.Δ. ή την Πολιτεία για τις υπηρεσίες που θα παρέχει προς τους Δημότες και κατοίκους του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
2) τις Συμβάσεις απευθείας Ανάθεσης Έργου, που θα συνάπτει με το Δήμο Δραπετσώνας ή τα Νομικά του Πρόσωπα, για την παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
3) τη χρηματοδότηση από το Δήμο Δραπετσώνας, μέσω του διετούς προγράμματος δράσης αυτής.
4) την είσπραξη αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών, από τους αποδέκτες αυτών, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως είναι τα δικαιώματα εγγραφών και φοίτησης στα τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τους Δημοτικούς Κινηματογράφους και την οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων.
5) την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, τη χρήση των έργων ή των υπηρεσιών της και γενικά από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
6) αμοιβές ή επιχορηγήσεις για τη συμμετοχή και διαχείριση Κρατικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών και λοιπών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της.
7) δωρεές, χορηγίες, εισφορές, κληροδοτήματα και λοιπές επιχορηγήσεις από Δημόσιους και άλλους φορείς.
8) την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων.

Άρθρο 9
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Λύση και εκκαθάριση
α) Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί:
1) πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γ.Γ. της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2) με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
3) όταν λήξει και δεν παραταθεί η διάρκειά της.
β) Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, που γίνεται μόνο από Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από το Νόμο. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Δραπετσώνας.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των οργάνων της διοίκησης και του προσωπικού της επιχείρησης, η οργάνωση, η διαχείριση, η εποπτεία και γενικότερα η λειτουργία της επιχείρησης, διέπονται, από τις σχετικές με τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, διατάξεις του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) καθώς και μεταγενέστερων αυτού σχετικών νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 400.000 ευρώ, που θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 10.7511.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Δραπετσώνας του τρέχοντος έτους 2009, για τον οποίο ο Δήμος προσεχώς θα προβεί σε τροποποίηση.

ΔΗΚΕΠΟΚ
Επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ». (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ.Κ.).
Κατηγορία
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3463/2006.
Σκοπός
Σκοποί της κοινωφελούς Επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:
Α.1 πολιτισμού, και συγκεκριμένα:
— Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
— Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή παραχωρούνται στο Δήμο Κερατσινίου.
— Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
— Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
— Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Α.2 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
— Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
— Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια της.
— Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία,με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
Β. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Διάρκεια της Επιχείρησης
Η διάρκεια της κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Έδρα της Επιχείρησης
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου.
Πόροι της Επιχείρησης
— Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.
— Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
— Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
— Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς.
— Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.

Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της περιοχής.
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολείπερισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους.

Κεφάλαιο της Επιχείρησης
Με την προσαρμογή το κεφάλαιο της Επιχείρησης διαμορφώνεται στα 79.889,95 ευρώ.
Διάλυση
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Κερατσινίου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Κερατσινίου.
Κάλυψη Δαπάνης:
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το δήμο της τάξης των 30.000,00 ευρώ για το έτος 2008. (παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005). Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κερατσινίου
υπό Κ.Α. 10.7513.0001.

ΔΗΚΕΠΑΚ
Επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Κ.)».
Κατηγορία
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3463/2006.
Σκοπός
Σκοποί της κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κερατσινίου είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στον τομέα του αθλητισμού, και συγκεκριμένα:
— Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων.
— Η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιούς αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμού και των ιδανικών του.
— Η προώθηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, την πρόληψη της βίας και των ρατσιστικών επιθέσεων στο χώρο του αθλητισμού.
— Η συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό τη συμμετοχή κύρια των νέων και των ατόμων που προέρχονται από ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
— Η οργάνωση λειτουργία συντήρηση και διαχείριση των υφισταμένων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του δήμου Κερατσινίου.
— Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκμάθησης αθλημάτων κάθε είδους προς τους πολίτες με έμφαση στους κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου με τη δημιουργία σχολών, ακαδημιών και τμημάτων.
— Κάθε άλλη συναφής με τον αθλητισμό δραστηριότητα όπως ενδεικτικά η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την προβολή του αθλητισμού, η εκπόνηση μελετών ή ερευνών με αντικείμενο τον αθλητισμό, η συμμετοχή και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσία με άλλους φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Διάρκεια της Επιχείρησης:
Η διάρκεια της κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Έδρα της Επιχείρησης
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου.
Πόροι της Επιχείρησης
— Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006
— Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
— Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
— Έσοδα από εγγραφές και φοίτηση σε τμήματα αθλητικών δραστηριοτήτων.
— Έσοδα από διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων και εκδηλώσεων και γενικώς η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς
— Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (κυλικεία γυμναστηρίων και κολυμβητηρίων).
— Οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.
— Έσοδα από συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.
Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους.
Κεφάλαιο της Επιχείρησης
Με την προσαρμογή το κεφάλαιο της Επιχείρησης παραμένει στα 70.000,00 ευρώ.
Διάλυση
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Κερατσινίου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Κερατσινίου.
Κάλυψη Δαπάνης
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δήμο (παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005).

ΔΗΚΕΠΡΟΚ
Επωνυμία
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΠΡΟ.Κ.)
Κατηγορία
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ν.3463/2006
Σκοπός
Σκοποί της κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κερατσινίου είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς
α) Της κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:
— Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία.
Α.1.1. παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
Α.1.2. κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
Α.1.3. Συμβουλευτικού Σταθμού
Α.1.4. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α.1.5. Κέντρου προληπτικής ιατρικής
Α.1.6. Τράπεζας αίματος
— Η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
— Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
— Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών.
— Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
— Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
β. Παιδείας και συγκεκριμένα:
— Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Διάρκεια της Επιχείρησης
Η διάρκεια της κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Έδρα της Επιχείρησης
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου.
Πόροι της Επιχείρησης
-Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διάτάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.
— Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
— Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
-Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς.
-Η χρηματοδότηση από τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν.3463/2006.
Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους.
Κεφάλαιο της Επιχείρησης
Με την προσαρμογή το κεφάλαιο της Επιχείρησης παραμένει στα 118.041,09 ευρώ.
Διάλυση
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Κερατσινίου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Κερατσινίου.
Κάλυψη Δαπάνης
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το δήμο της τάξης των 30.000,00 ευρώ (παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005). Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κερατσινίου υπό Κ.Α.10.7513.0001.
Προτεινόμενο Καταστατικό Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Λαμβάνοντας υπ’ όψη το πλαίσιο το δεδομένο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τα καταστατικά των υφιστάμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν ανωτέρω προτείνουμε το ακόλουθο καταστατικό της νέας κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας:

Επωνυμία
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.
Κατηγορία
Κοινωφελής Επιχείρηση του ν. 3463/2006.
Σκοπός
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας είναι ο προγραμματισμός δράσεων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:
Α.Πολιτισμού, και συγκεκριμένα: 
Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου. 
Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. 
-      Η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
-      Η επιμέλεια και έκδοση πολιτιστικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και η παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού υλικού.
-      Η αξιοποίηση της πολιτισμικής πληροφορικής.
-      Η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικών κινηματογράφων και κινηματογραφικών λεσχών και την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας.
-      Η προώθηση της θεατρικής τέχνης σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία θεατρικών σκηνών.
-      Η διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
-      Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και δημότες.
-      Η συνεργασία και υποστήριξη πολιτιστικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον πολιτισμό στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του πολιτισμού. 
-      Η δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
-      Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Β. Αθλητισμού, και συγκεκριμένα:
-      Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η προβολή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων.
-      Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στα αθλητικά δρώμενα για όλους τους κατοίκους και δημότες.
-    Η εκπόνηση μελετών ή ερευνών με αντικείμενο τον αθλητισμό. 
-      Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκμάθησης αθλημάτων κάθε είδους προς τους δημότες με τη δημιουργία σχολών, ακαδημιών και τμημάτων.
-      Η οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των υφισταμένων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του δήμου.
-      Η συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό τη συμμετοχή κυρίως των νέων και των ατόμων που προέρχονται από ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
-      Η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιούς αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμού και των ιδανικών του.
-      Η δικτύωση με αθλητικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
-      Η συνεργασία και υποστήριξη αθλητικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον αθλητισμό στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του αθλητισμού.
-      Η συμμετοχή και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. 

   Γ. Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα:
-      Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
-      Η εκπόνηση προγραμμάτων για την αστική αναζωογόνηση της επικράτειας του δήμου.
-      Η εκπόνηση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
-      Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια της.
-      Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
 -     Η συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του περιβάλλοντος. 
-      Η δικτύωση με περιβαλλοντικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διάρκεια της Επιχείρησης
Η διάρκεια της κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Έδρα της Επιχείρησης
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Πόροι της Επιχείρησης
-      Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006
-      Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
-      Δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
-      Έσοδα από εγγραφές και δίδακτρα παρακολούθησης προγραμμάτων και τμημάτων αθλητισμού και πολιτισμού.
-      Έσοδα από διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και γενικώς η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς
-      Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (κυλικεία, πωλητήρια κ.λ.π.).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου