4 Σεπ 2009

Δρόμοι Πολιτισμού: Εικαστικές Παρεμβάσεις στην Πόλη

Εισαγωγή - Ο Πολιτισμός και η Αναζωογόνηση των Πόλεων

Κατά τη δεκαετία του 1970 έλαβαν χώρα δύο αλληλένδετα φαινόμενα που προκάλεσαν βαθιές αλλαγές στις κοινωνικο- οικονομικές δομές: η γενίκευση των στρατηγικών ανταποδοτικότητας των οικονομικών συγκροτημάτων και η κρίση του Φορντιστικού καθεστώτος συσσώρευσης
[1]. Οι ευρωπαϊκές αστικές περιοχές, των οποίων οι οικονομίες είχαν βασιστεί σε κλάδους βαριάς οικονομίας, σε βιομηχανίες μαζικής κατανάλωσης που χρησιμοποιούν ώριμες τεχνολογίες και σε υπηρεσίες διανομής που συνδέονται με ώριμους κλάδους, υπέστησαν σοβαρό πλήγμα Ως συνέπεια αυτού, σημειώθηκε μείωση των θέσεων εργασίας στην παραδοσιακή βιομηχανία και πόλωση στις αγορές εργασίας των πόλεων. Υπό το βάρος αυτό και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που ακολούθησε, οι δημοτικές αρχές της Δυτικής Ευρώπης αναγκάστηκαν να αναπτύξουν στρατηγικές για να ανταποκριθούν στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που επέφερε η συγκεκριμένη αναδιάρθρωση. Σε πολλές πόλεις, μάλιστα, οι πολιτιστικές πολιτικές προέκυψαν ως στοιχεία αυτών των στρατηγικών. (Bianchini, 1994).[2].Η ουσιαστικότερη αναζωογόνηση επιτυγχάνεται όταν οι φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του πολιτισμού ενοποιούνται και συνεργάζονται. Καθεμιά από αυτές βασίζεται στις υπόλοιπες και συνεισφέρει στα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται. Η μονομερής εστίαση σε κάποια από αυτές, οδηγεί σε ανισόρροπη ανάπλαση. Σήμερα πιστεύεται ότι οι ποικίλοι παράγοντες της «δημιουργικής οικονομίας» από τη μουσική, στο σχέδιο και τα νέα μέσα, αντιστοιχούν στο 5% της οικονομίας των περισσοτέρων πόλεων και σε ορισμένες περιπτώσεις το ξεπερνούν. Τα τελευταία 15 χρόνια συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας. Επιπρόσθετα, επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη άλλων τομέων που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη, μέσω της αύξησης της ζήτησης για συνοδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. μεταφορές, σίτιση, διαμονή κ.λ.π.). Το πεδίο αυτό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας μάλιστα τα πλέον δημιουργικά τμήματα του ανθρώπινου δυναμικού. Διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στο χαρακτηρισμό μιας πόλης ως δημιουργικής (creative city), προκαλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο θετικούς συνειρμούς για την πόλη και προσελκύοντας επισκέπτες, χρηματοδότες και επιχειρήσεις σε αυτή.[3]:
· Απαιτείται συνεργασία μεταξύ των επιμέρους τμημάτων για τη διαμόρφωση της ατζέντας για τον πολιτισμό
· Η διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής για τον πολιτισμό προκρίνεται να απασχολεί και άτομα προερχόμενα από διαφορετικά τμήματα
· Προωθείται η συνεργασία μιας πληθώρας ειδικών με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων
· Συστήνεται η προσπάθεια κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των κατοίκων της πόλης μέσω της εισαγωγής ενός προγράμματος το οποίο εξ ορισμού αναπτύσσεται σύμφωνα με τα οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά χαρακτηριστικά της πόλης
· Η χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές θεωρείται απαραίτητη
· Η επιλογή διευρυμένων σκοπών και στόχων για τις σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις της πόλης κρίνεται σκόπιμη
· Η συμμετοχή των εκπροσώπων των τμημάτων που είναι αρμόδια για τον πολιτισμό σε δίκτυα συνεργασίας και ομάδες λήψης αποφάσεων θεωρείται αναγκαία
· Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τον πολιτισμό από κοινού με άλλα τμήματα μπορεί να αποδώσει σημαντικά οφέλη
· Η στρατηγική εστίαση πρέπει να συνοδεύεται από αποκεντρωμένες δράσεις
· Το όραμα για την αναζωογόνηση της πόλης προκρίνεται να κάνει συστηματικές αναφορές στον πολιτισμό
· Ο πολιτισμός αποτελεί τον τέταρτο άξονα της βιώσιμης ανάπτυξης και κάθε πρόγραμμα αναζωογόνησης της πόλης πρέπει να τον λαμβάνει υπ’ όψη, σε συνδυασμό με τους οικονομικούς, κοινωνικούς και φυσικούς πόρους.
· Είναι απαραίτητη η συγκέντρωση και προβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν τη συμμετοχή του πολιτισμού στην αναζωογόνηση της πόλης και ειδικότερα στην επίδραση σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, τη συγκρότηση της ταυτότητας, τη βελτίωση της εικόνας και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι την πόλη και τον εαυτό τους.
Οι κυριότερες πηγές αναζωογόνησης των πόλεων μέσω του πολιτισμού συνίστανται στις ακόλουθες
[4]:
· Μια κρίση
Μια φαινομενικά δυσμενής αλλαγή που σημειώνεται στο ευρύτερο περιβάλλον μπορεί να δώσει ώθηση στην ενασχόληση με τον πολιτισμό ως μέσο αντιμετώπισης της δυσχερούς κατάστασης.
· Ένα κτίριο
Η απαξίωση υποδομών βιομηχανικού ή άλλου χαρακτήρα και η υπαγωγή τους σε φάση παρακμής λόγω της μη χρήσης τους, οδήγησε πολλές πόλεις να επαναπροσδιορίσουν τη χρησιμότητά τους και να προχωρήσουν σε αναπλάσεις. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων, δεν είναι λίγες οι πολύ επιτυχημένες μετατροπές πρώην βιομηχανικών κτιρίων σε πολυχώρους πολιτισμού.
· Ομάδες κτιρίων και συνοικίες
Σε πολλές περιπτώσεις, συνοικίες ή τμήματα της πόλης που είχαν μπει σε μαρασμό, απέκτησαν νέες χρήσεις που άπτονταν του πολιτισμού, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αναζωογόνηση της πόλης.
· Η δραστηριότητα των καλλιτεχνών
Η εγκατάσταση καλλιτεχνών σε μια περιοχή που κατ’ αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται σε κοιτίδα καλλιτεχνικής δημιουργίας και προσελκύει ως εκ τούτου ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων αποτελεί για πολλές πόλεις το μοχλό της αναζωογόνησής τους.
· Η δημιουργική βιομηχανία
Η δημιουργική βιομηχανία που γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς και ανταγωνίζεται με επιτυχία τους πλέον σημαντικούς τομείς της οικονομίας παρουσίασε και παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις ως προς το χώρο εγκατάστασής της. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές πόλεις να μπουν σε μια φάση ανασυγκρότησης, για να φιλοξενήσουν επιχειρήσεις τέτοιου τύπου.
· Οι εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ
Δεν είναι λίγες οι πόλεις που επισκέπτεται η γνωρίζει κανείς επειδή φιλοξενούν διάσημα φεστιβάλ και διοργανώσεις, τα οποία προβάλλουν, ενισχύουν και αναμορφώνουν πραγματικά την εικόνα των πόλεων αυτών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αναζωογόνησή τους.
· Οι πολιτικός προγραμματισμός
Η επιθυμητή κατεύθυνση που θέλει να δώσει η τοπική αρχή στην πόλη μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να καθορίσει την αναζωογόνηση της, με την προσέλκυση επενδύσεων ή την υποστήριξη δραστηριοτήτων ιδιωτών.
· Η δημόσια συζήτηση
Πολλές πόλεις έχουν υιοθετήσει πρακτικές διοργάνωσης «φεστιβάλ ιδεών», με απώτερο σκοπό να ανατρέψουν την παθητικότητα του κοινού όσον αφορά στα κοινωνικά δρώμενα και να δημιουργήσουν ένα νέο βήμα διαλόγου.
· Η ευελιξία
Οι τροποποιήσεις κάποιων ισχυουσών διατάξεων ή οι αλλαγές στις οποίες υπόκεινται κάποιες πρακτικές λόγω ενός πολιτιστικού γεγονότος πολλές φορές δίνουν το έναυσμα για την ανανέωση της εικόνας της πόλης και αναδεικνύονται σε βάση για την ανάπτυξή της.
· Οι αισθητικές υποδομές
Οι υποδομές και τα δημόσια έργα (π.χ. σταθμοί μετρό, σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμάνια κ.λ.π.) σε ουκ ολίγες πόλεις έχουν αναχθεί σε σταθμούς καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναζωογόνηση των πόλεων.
· Η κοινωνική αυτοπεποίθηση
Ο καταλυτικός ρόλος των ανθρώπων στην αναζωογόνηση της πόλης είναι αδιαμφισβήτητος. Η εμπειρία της συμμετοχής των κατοίκων σε προγράμματα πολιτισμού τους γεμίζει με περηφάνια και αυτοπεποίθηση και πολλές φορές τους παρακινεί να αναλάβουν δράση και σε άλλους τομείς.
· Οι μηχανισμοί
Μηχανισμοί όπως αυτός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ή του Προγράμματος «Ποσοστό για την Τέχνη», σύμφωνα με το οποίο ένα μέρος του κόστους κατασκευής κάθε κτιρίου διατίθεται για σκοπούς που αφορούν στην τέχνη, μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πολιτιστική αναζωογόνηση μιας πόλης.
· Ο άνθρωπος
Η αναζωογόνηση των πόλεων δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη υπόθεση πολιτικών και θεσμών, αλλά μπορεί να προκύψει και από το όραμα, την ευαισθησία και την προσπάθεια μεμονωμένων ατόμων, που αναλαμβάνουν να μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες τους στους υπολοίπους και να τους εμπνεύσουν να συμβάλουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων που εισάγουν.
· Ο καλλιτέχνης
Ο καλλιτέχνης, ως «μηχανικός της δημιουργίας», μέσω της εναλλακτικής θεώρησης ποικίλων ζητημάτων, πέρα από τις όποιες συμβάσεις και με γνώμονα πάντοτε την πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα, δίνει συχνά το έναυσμα για την τοπική ανάπτυξη, διδάσκοντας στους υπόλοιπους την αξία της δημιουργικότητας.
· Το μάρκετινγκ
Το μάρκετινγκ, παρά τις τυχόν αδυναμίες και κριτικές, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως δυναμικό στοιχείο της αναζωογόνησης, καθώς διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους που του επιτρέπουν να διαμορφώνει τις επιθυμητές προσδοκίες και να προσελκύει ομάδες κοινού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
· Οι κάτοικοι και δημότες
Η συμμετοχή του έμψυχου υλικού μιας πόλης στην ανανέωσή της αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία προγραμμάτων αναζωογόνησης. Οι διαφορετικές ομάδες που συνθέτουν τον πληθυσμό της έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά στο σχεδιασμό της επιθυμητής κατάστασης και μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
· Οι οργανώσεις
Η εγκατάσταση στην πόλη μιας πολιτιστικής οργάνωσης ή μιας εταιρείας μπορεί να έχει μεγάλη αξία για την πόλη όχι μόνο λόγω του έργου και της αποστολής της, αλλά και γιατί σηματοδοτεί αλλαγές στην εικόνα και το χαρακτήρα της.

Στηριζόμενοι στην ανάλυση που προηγήθηκε σχεδιάσαμε ειδικά για την πόλη του Κερατσινίου το πρόγραμμα Δρόμοι Πολιτισμού: Εικαστικές Παρεμβάσεις στην Πόλη, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που εντάσσεται και συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική πολιτισμού του Δήμου.

Το Όραμα

Η καθιέρωση των Δρόμων Πολιτισμού ως προγράμματος ανάπλασης και πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης του Κερατσινίου.


Κάθε παρέμβαση στην πόλη μπορεί σε κάποιους να φαντάζει συναρπαστική ενώ σε άλλους να προκαλεί φόβο, αλλά έχει αποδειχθεί ότι οι διαδικασίες αλλαγής προχωρούν αποτελεσματικότερα όταν βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή των κατοίκων (Landry, 2006). Η εξασφάλιση επομένως της εμπιστοσύνης τους και της αφοσίωσής τους στο όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε τέτοιας πρωτοβουλίας. Ταυτόχρονα, για να στεφθούν με επιτυχία οι πολιτικές μετασχηματισμού των πόλεων κρίνεται σκόπιμο να βασίζονται στις ακόλουθες επισημάνσεις


Η χρησιμοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής ως απάντησης στις κοινωνικά τραυματικές συνέπειες της οικονομικής αναδιάρθρωσης ερμηνεύτηκε είτε απαισιόδοξα ως αποκριάτικη μάσκα (Harvey, 1989), την οποία χρησιμοποιούσαν οι πολιτικοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για να αποκρύψουν την αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα, είτε αισιόδοξα ως κοινωνική συγκολλητική ουσία για την ενσωμάτωση νέων μεταναστών, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση νέας κοινωνικής ταυτότητας (Bianchini, 1994).
Η έλλειψη προσανατολισμού στον πολιτισμό, όταν μιλάμε για αναζωογόνηση πόλεων έχει σε πολλές περιπτώσεις οδηγήσει στην καταστροφή τους και στην αναποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων αναζωογόνησης
Οι Αντικειμενικοί Σκοποί
Με το παρόν προτεινόμενο πρόγραμμα επιδιώκουμε να προωθήσουμε ένα σύνολο δράσεων που:
· θα συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής,
· θα τονώνουν την πολιτιστική ζωή των κατοίκων μέσω της διαμόρφωσης θετικών στάσεων απέναντι στον πολιτισμό,
· θα προωθούν την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής,
· θα εμπνέουν τους κατοίκους και δη τους νέους να εμπλακούν και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης,
· θα ενδυναμώσουν και να αναδείξουν τις γειτονιές του Κερατσινίου,
· θα μετατρέψουν μέχρι πρότινος υποβαθμισμένους και παραμελημένους χώρους σε πόλους έλξης επισκεπτών
· Θα συμβάλλουν στο δια-πολιτισμικό διάλογο.


Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός
Η στρατηγική μας υποδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχουμε τους επιδιωκόμενους αντικειμενικούς σκοπούς και προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες της διαφοροποίησης από ανταγωνιστικές προτάσεις, τον προσδιορισμό δηλαδή του συνόλου των διαφορών της πρότασής μας από άλλες, και της χωροθέτησή της, η οποία συνίσταται στο σχεδιασμό της εικόνας της ώστε να καταλάβει μια ξεχωριστή και αξιόλογη θέση στο μυαλό των αποδεκτών της.

Η Περιγραφή του Προγράμματος
Οι Δρόμοι Πολιτισμού: Εικαστικές Παρεμβάσεις στην Πόλη αποτελούν ένα άρτιο πρόγραμμα δυναμικής παρέμβασης στην εικόνα της πόλης του Κερατσινίου και την πολιτιστική ζωή των κατοίκων της, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών αναζωογόνησης των πόλεων (city regeneration). Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρείται η ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών και μη χρησιμοποιούμενων χώρων – καταλοίπων βιομηχανικής υφής, μέσω εικαστικών παρεμβάσεων.
Το Κερατσίνι διαθέτει μεγάλο αριθμό τέτοιων χώρων που αδιαμφισβήτητα με τη σημερινή τους όψη επιβαρύνουν την εικόνα της πόλης και λειτουργούν ανασταλτικά στην προώθηση του οράματος για τον πολιτισμό στην πόλη. Ως εκ τούτου, το πεδίο παρέμβασης είναι αρκετά ευρύ και περιλαμβάνει σχεδόν κάθε γειτονιά της πόλης. Μπορεί επομένως να προκύψει ένας ιστός που να συνδέει νοερά όλη την περιοχή, τονώνοντας ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα σημεία της.
Οι εικαστικές αυτές παρεμβάσεις έχουν ως σκοπό να αναδείξουν την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής. Κατά συνέπεια, προκρίνεται να αναπτυχθούν με βάση τους άξονες που λειτουργούν και ως συγκριτικά του πλεονεκτήματα, δηλαδή:
· το προσφυγικό στοιχείο
· το βιομηχανικό χαρακτήρα και
· τη θάλασσα.
Οι δράσεις που περιλαμβάνουν οι Δρόμοι Πολιτισμού: Εικαστικές Παρεμβάσεις στην Πόλη συνίστανται στις ακόλουθες:
· εικαστικές παρεμβάσεις σε εγκαταλειμμένους χώρους και επιφάνειες από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες εντός ή εκτός Ελλάδας
· work-shop για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα του προγράμματος
· διοργάνωση ημερίδων και συμποσίων για την αναζωογόνηση των πόλεων μέσω εικαστικών παρεμβάσεων
· διοργάνωση παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης φάσεων του προγράμματος
· έκδοση λευκώματος με τις εικαστικές δημιουργίες του προγράμματος.
Ένας πυρήνας καλλιτεχνών με υψηλή αισθητική αποτελεί την ομάδα συντονισμού και επίβλεψής του. Στις αρμοδιότητες της ομάδας αυτής συγκαταλέγονται:
· η καλλιτεχνική επιμέλεια των δράσεων
· η εκπαίδευση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων
· η επίβλεψη των υλοποιούμενων δράσεων
· η παρακολούθηση της ροής του προγράμματος
· η συμμετοχή στη διοργάνωση των ημερίδων και λοιπών παράλληλων εκδηλώσεων.
Η ομάδα συντονισμού τελεί υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Ομάδας, ο οποίος αποτελεί και τον ενδιάμεσο κρίκο με τη διοίκηση του προγράμματος. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος προκρίνεται να αναλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αναψυχής Κερατσινίου, λόγω της σημαντικής εμπειρίας της στη διαχείριση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Οι Προτεινόμενες Δράσεις
1. Εικαστική Παρέμβαση στον περίβολο του εργοστασίου Καχραμάνογλου βασισμένη στους μύθους και την ιστορία των εργαζομένων.
2. Παρουσίαση του παραπάνω έργου και του συνολικού προγράμματος μέσω ημερίδων και εντατικής ενημέρωσης του κοινού
3. Δημιουργία εργαστηρίου work-shop, το οποίο θα απευθύνεται σε εκκολαπτόμενους graffiti artists του Κερατσινίου, θα έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και θα αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας καλλιτεχνικής ομάδας
4. Εικαστική παρέμβαση στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού Κίου από τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο
5. Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα το διαπολιτισμικό διάλογο
6. Διοργάνωση εργαστηρίου work-shop, το οποίο θα απευθύνεται σε εφήβους και νέους με θέμα το διαπολιτισμικό διάλογo
7. Διοργάνωση Τριήμερου Διεθνούς Φεστιβάλ Graffiti στους περιβόλους των Μύλων Αγίου Γεωργίου με βασικό άξονα το διαπολιτισμικό διάλογο
8. Εικαστική Παρέμβαση στην είσοδο της πόλης από ομάδα νέων καλλιτεχνών από το Presov, με θέμα την αδελφοποίηση των δύο πόλεων


Η Σκοπιμότητα
Η σκοπιμότητα του έργου αναλύεται στα εξής:
· Εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την προώθηση του γενικότερου οράματος για τον πολιτισμό στο Κερατσίνι.
· Με τα δεδομένη μορφή του, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να συμβάλει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της πόλης του Κερατσινίου.
· Ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία σε υπερτοπικές δράσεις πολιτισμού με στόχους την αναγνώριση των στοιχείων και τη διερεύνηση κοινών πολιτιστικών καταβολών μεταξύ διαφορετικών λαών.
· Αποτελεί ανοιχτό δίαυλο πολιτιστικής επικοινωνίας του Κερατσινίου αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας με άλλες χώρες.
· Έχει χαρακτήρα τοπικό, αφού τμήμα των δράσεων αποσκοπεί στην πολιτιστική δημιουργία και έκφραση κυρίως των νέων κατοίκων της περιοχής, αλλά και στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης, αλλά και διεθνή δίνοντας βήμα έκφρασης σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο προβάλλοντας τη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο στο εξωτερικό.
· Μεγάλο μέρος των δράσεων συνάδει με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., η οποία ανακηρύσσει το 2008 σε έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και με την εθνική στρατηγική για το διαπολιτισμικό διάλογο.


Τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου προγράμματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:
· Η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής
· Η τόνωση της πολιτιστικής ζωής των κατοίκων μέσω της διαμόρφωσης θετικών στάσεων απέναντι στον πολιτισμό
· Η προώθηση της αναβάθμισης της εικόνας της περιοχής
Η συμβολή στη διακρατική συνεργασία και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών της Μεσογείου

Ο Προϋπολογισμός

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
Εικαστική Παρέμβαση στο εργοστάσιο Καχραμάνογλου -10.000
Παρουσίαση προγράμματος - 5.000
Εργαστήριο graffiti art - 2.000
Εικαστική Παρέμβαση στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού Κίου - 1.000
Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα το διαπολιτισμικό διάλογο -45.000
Εργαστήριο διαπολιτισμικού διαλόγου -25.000
Διοργάνωση τριήμερου Διεθνούς Φεστιβάλ Intercultural Graffiti -80.000
Εικαστική παρέμβαση στην είσοδο της πόλης από ομάδα νέων καλλιτεχνών από το Presov -20.000
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188.000


Προτεινόμενες Δράσεις

Εργαστήριο graffiti art
Εικαστική Παρέμβαση στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού Κίου
Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα το διαπολιτισμικό διάλογο
Εργαστήριο διαπολιτισμικού διαλόγου
Διοργάνωση τριήμερου Διεθνούς Φεστιβάλ Intercultural Graffiti
Εικαστική παρέμβαση στην είσοδο της πόλης από ομάδα νέων καλλιτεχνών από την αδελφοποιημένη πόλη Presov της Τσεχίας
Καλλιτεχνικός υπεύθυνος προγράμματος: Θεοφάνης Κανατσέλης

Βιβλιογραφία

Βιβλία
Bianchini F. & Parkinson M. Πολιτιστική Πολιτική και Αναζωογόνηση των Πόλεων: Η εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 1994
Άρθρα
Hall P.(2000) “Creative Cities and Economic Development”, Urban Studies 37 (4), 639-49.
Harvey D. (1989) Down towns, Marxism Today
Herrero L.C., Sanz J. A., Devesa M., Bedate A., Del Barrio M. J. (2006) “The Economic Impact of Cultural Events: a Case-Study of Salamanca 2002, European Capital of Culture” European Urban and Regional Studies 13(1): 41-57.
Μελέτες – Έρευνες
Bassand M. “Partners in regional Development: Upward and Downward Cultural Dynamics”, Council of Europe, Project No 10, Strasburg, 1986.
Δελτίο Ex Ante Αξιολόγησης Μέτρου Ενίσχυση Υποδομών και Μεγάλων Επικοινωνιακών Γεγονότων Σύγχρονου Πολιτισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός 2000 - 2006»
Council of Europe ERI Carts “Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 7th Edition 2006 (http://www.culturalpolicies.net/)
Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς «Χάρτα του Nizhny Tagil», 2003 (http://www.ticcih.org/)
Διαδίκτυο
http://www.keratsini.gr
[1] Παραγωγή μεγάλης κλίμακας σχετικά ομοιογενών εμπορευμάτων για αγορές μαζικής κατανάλωσης.
[2] Unesco, The Mexican Declaration on Cultural Policies, 1982, The World Faith Development Dialogue, Cultures, Spirituality and Development, 2001.
[3] Urbact Network Culture & Urban Regeneration : Cultural Activities and Creative Industries, a Driving Force for Urban Regeneration, 2006
[4] Urbact Network Culture & Urban Regeneration : Cultural Activities and Creative Industries, a Driving Force for Urban Regeneration, 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου