20 Ιουλ 2011

Πρόταση για το διετές πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Αθλητισμού Κερατσινίου - Δραπετσώνας


 


Το παρόν προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών   είναι προϊόν συνεργασίας με τον διευθυντή της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Κερατσινίου και καλό συνάδελφο Γιώργο Χρηστίδη.
Για τη σύνταξή του, λάβαμε υπ' όψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114 / 8-6-2006) 
τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.3852/2010 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
την υπ. αρ. 43887/3-8-2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με το Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. 
  τις ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών της επιχείρησης (δημοτών και κατοίκων της περιοχής), όπως αυτές διαπιστώθηκαν από την καταγραφή τους κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως Διευθυντών
τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στους τομείς δράσης της επιχείρησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
δευτερογενείς πηγές έρευνας

 
Σκοποί της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο καταστατικό της (ΦΕΚ Β’ 1295/ 16-6-2011), είναι ο προγραμματισμός δράσεων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:
Α. Πολιτισμού, και συγκεκριμένα:
-          Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-          Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
-          Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
-          Η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
-          Η επιμέλεια και έκδοση πολιτιστικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και η παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού υλικού.
-          Η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικών κινηματογράφων και κινηματογραφικών λεσχών και την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας.
-          Η προώθηση της θεατρικής τέχνης σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία θεατρικών σκηνών.
-          Η διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
-          Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και δημότες.
-          Η συνεργασία και υποστήριξη πολιτιστικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον πολιτισμό στην επικράτεια του Δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του πολιτισμού.
-          Η δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
-          Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Β. Αθλητισμού, και συγκεκριμένα:
-          Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η προβολή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων.
-          Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στα αθλητικά δρώμενα για όλους τους κατοίκους και δημότες.
-          Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκμάθησης αθλημάτων κάθε είδους προς τους δημότες με τη δημιουργία σχολών, ακαδημιών και τμημάτων.
-          Η οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του δήμου.
-          Η συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό τη συμμετοχή κυρίως των νέων και των ατόμων που προέρχονται από ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
-          Η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιους αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμούς και των ιδανικών του.
-          Η δικτύωση με αθλητικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-          Η συνεργασία και υποστήριξη αθλητικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον αθλητισμό στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του αθλητισμού.
-          Η συμμετοχή και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Γ. Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα:
-          Η εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
-          Η εκτέλεση προγραμμάτων για την αστική αναζοωγόνηση της επικράτειας του δήμου.
-          Η εκτέλεση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
-          Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά της.
-          Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.
-          Η συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του περιβάλλοντος.
-          Η δικτύωση με περιβαλλοντικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και συγκεκριμένα:
-          Η υλοποίηση προγραμμάτων για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη νεολαία, τη μέριμνα και της υγεία.
Ε. Ενίσχυσης της Νεολαίας και Στήριξης των Δραστηριοτήτων της, και συγκεκριμένα:
-          Η δημιουργία λεσχών (στεκιών) νεολαίας.
-          Η διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων για τα ζητήματα της νεολαίας (ανεργία, εκπαίδευση, ελεύθερος χρόνος, ναρκωτικά, βία κ.λ.π.).
-          Η δικτύωση με φορείς της νεολαίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η προώθηση του διαλόγου των νέων.
Ακολουθώντας τους τομείς που αναφέρονται στο καταστατικό, οι δραστηριότητές αναλύονται ως εξής: 1. Τομέας Πολιτισμού
                      i.        Λειτουργία Πολιτιστικών Κέντρων
Περιγραφή
Α. Ετήσια καθημερινή λειτουργία των υφιστάμενων τεσσάρων πολιτιστικών κέντρων (Αμφιάλης, Ταμπουρίων, Ευγένειας και Αγίου Μηνά), τα οποία φιλοξενούν:
-          Τα καλλιτεχνικά προγράμματα της επιχείρησης.
-          Σεμινάρια, ανοικτά μαθήματα και παράλληλες δραστηριότητες των καλλιτεχνικών προγραμμάτων.
Β. Ίδρυση νέου πολιτιστικού κέντρου υπό την αιγίδα της επιχείρησης στην περιοχή της Δραπετσώνας (Πολιτιστικό Κέντρο Δραπετσώνας  στη συμβολή των οδών Δομίνικου Θεοτοκόπουλου και 25ης Μαρτίου), όπου θα φιλοξενούνται επίσης καλλιτεχνικά προγράμματα, σεμινάρια, ανοικτά μαθήματα και παράλληλες δραστηριότητες αυτών.
Γ. Αναβάθμιση των πολιτιστικών κέντρων ώστε να είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ.
Δ. Λειτουργία 5 πωλητηρίων και 3 κυλικείων.
Στόχοι
-          Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-          Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
-          Η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
-          Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και δημότες.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Στελέχωση
Για τη λειτουργία των κυλικείων προβλέπεται η ανάθεση της λειτουργίας τους και σύναψης ισάριθμων συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ενιαίο κανονισμό προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χρονοδιάγραμμα
Τα πολιτιστικά κέντρα λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του έτους. Περίοδοι αιχμής θεωρούνται οι περίοδοι λειτουργίας των καλλιτεχνικών προγραμμάτων (Οκτώβριος – Ιούνιος), αλλά και ο μήνας εγγραφών (Σεπτέμβριος), κατά τις οποίες το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 π.μ. έως 10 μ.μ. Το Σάββατο (9 π.μ. έως 3 μ.μ.) πραγματοποιούνται επίσης ορισμένα καλλιτεχνικά προγράμματα. Τέλος, το ωράριο λειτουργίας παρατείνεται όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη υποστήριξης των καλλιτεχνικών προγραμμάτων (επιπλέον πρόβες και υποστηρικτικές εργασίες). Την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των εργασιών συντήρησης.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού.

                    ii.        Λειτουργία Δημοτικών Κινηματογράφων
Περιγραφή
Α. Λειτουργία θερινών κινηματογράφων «Σινε-Μελίνα» στη Δραπετσώνα και «Σινε-Μάρθα Καραγιάννη» στην Ευγένεια.
Β. Λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου «Ρεξ» στη Δραπετσώνα και κινηματογραφικής αίθουσας - θεάτρου του πολιτιστικού κέντρου Αμφιάλης.
Γ. Ίδρυση θερινού κινηματογράφου στο ανοικτό θέατρο του πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου».
Δ. Αναβάθμιση των θερινών και χειμερινών κινηματογράφων και αιθουσών ώστε να είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ.
Ε. Λειτουργία 4 κυλικείων.
Στόχοι
-          Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-          Η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικών κινηματογράφων και κινηματογραφικών λεσχών και την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας.
-          Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και δημότες.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Στέλεχωση
Για τη λειτουργία των κινηματογράφων και των κινηματογραφικών αιθουσών της επιχείρησης, απαιτείται η σύναψη ισάριθμων συμβάσεων μίσθωσης έργου ή αναθέσεις υπηρεσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες – μηχανικούς κινηματογράφου.
Για τη λειτουργία των κυλικείων προβλέπεται η ανάθεση της λειτουργίας τους και σύναψης ισάριθμων συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ενιαίο κανονισμό προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χρονοδιάγραμμα
Οι θερινοί κινηματογράφοι λειτουργούν την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου από τις 9 μ.μ. έως τις 12 μ.μ., ενώ οι χειμερινοί την περίοδο Οκτωβρίου – Μαΐου. Από Δευτέρα έως Παρασκευή πραγματοποιούνται κινηματογραφικές προβολές για μαθητές τις πρωινές ώρες (10 π.μ. έως 1 μ.μ.) ενώ το απόγευμα (7 μ.μ. έως 11 μ.μ.) προβάλλονται ταινίες για παιδιά και ενήλικες. Προβολές πραγματοποιούνται επίσης το Σαββατοκύριακο, πρωινές ή απογευματινές ώρες. Εργασίες συντήρησεις στους θερινούς κινηματογράφους πραγματοποιούνται το μήνα Μάιο κάθε έτους.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού.
                   iii.        Λειτουργία Δημοτικών Θεάτρων
Περιγραφή
Α. Προγραμματισμός και λειτουργία των ανοικτών θεάτρων του πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου» και του αμφιθεάτρου της Πλατείας Πόντου τους θερινούς μήνες (Ιούνιος – Σεπτέμβριος).
Β. Προγραμματισμός και λειτουργία το δημοτικού θεάτρου «Αντώνης Σαμαράκης» που φιλοξενεί παιδικές παραστάσεις (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. – 1 μ.μ.), και παραστάσεις για το ευρύ κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή (7 μ.μ. – 11 μ.μ.) και τα Σαββατοκύριακα (πρωί ή απόγευμα) και και του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», το οποίο φιλοξενεί καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας ποικίλες εκδηλώσεις (ομιλίες, συζητήσεις, αφιερώματα κ.λ.π.).
Στόχοι
-          Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-          Η προώθηση της θεατρικής τέχνης σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία θεατρικών σκηνών.
-          Η διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
-          Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και δημότες.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Στελέχωση
Σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου (φροντιστή θεάτρου, τεχνικού ήχου και φωτιστή, ταξιθέτριας και ταμία) για τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου «Αντώνης Σαμαράκης».
Χρονοδιάγραμμα
Τα υπαίθρια θέατρα χρησιμοποιούνται κατά κανόνα την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου (απογευματινές ώρες), ενώ τα κλειστά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Μαΐου (πρωινές και απογευματινές ώρες). Λειτουργούν καθημερινές αλλά και Σαββατοκύριακα.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού.
                   iv.        Οργάνωση και Υλοποίηση Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων
Περιγραφή
Α. Οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων που προσφέρονται στα πολιτιστικά κέντρα της επιχείρησης και εμπίπτουν στους εξής τομείς:
 • Τομέας εικαστικών
  • Ζωγραφική παιδιών
  • Ζωγραφική εφήβων
  • Ζωγραφική ενηλίκων
  • Πηλός – κατασκευές
  • Σκίτσο – κόμικς
  • Φωτογραφία
  • Αγιογραφία
  • Διακόσμηση
  • Μάσκα – κόσμημα
  • Ψηφιδωτό
  • Ξυλογλυπτική
  • Βιτρώ
 • Τομέας χορού
  • Κλασικός χορός
  • Μοντέρνος χορός – τζαζ
  • Σύγχρονος χορός
  • Hip-hop
  • Λάτιν – ευρωπαϊκοί χοροί
  • Φλαμένκο
  • Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
 • Τομέας θεάτρου και κινηματογράφου
  • Θέατρο
  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Κουκλοθέατρο
  • Σκηνογραφία - διακόσμηση
  • Θέατρο σκιών
  • Κινηματογράφος
 • Τομέας μουσικής
  • Ατομικά μαθήματα εκμάθησης οργάνων
   • Κλασικά όργανα
    • Πιάνο
    • Βιολί
    • Κλασική κιθάρα
    • Ακορντεόν
    • Αρμόνιο
    • Κρουστά
   • Σύγχρονα όργανα
    • Ηλεκτρική κιθάρα
    • Μπάσο
    • Drums
   • Παραδοσιακά όργανα
    • Μπουζούκι
    • Μπαγλαμάς
    • Τουμπελέκι
    • Κανονάκι
    • Λαούτο
   • Όργανα φιλαρμονικής
    • Ξύλινα πνευστά (φλάουτο, κλαρίνο και σαξόφωνο)
    • Χάλκινα πνευστά (τρομπέτα και κόρνο)
    • Κρουστά (ταμπουρά, γκρανκάσα και πιατίνια)
  • Ομαδικά τμήματα
   • Θεωρία – αρμονία – σολφέζ
   • Μουσικοκινητική αγωγή ORFF
Β. Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος «Ο Πολιτισμός πάει σχολείο», στο πλαίσιο του οποίου το καλλιτεχνικό ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου και τους συλλόγους γονέων, σχεδιάζει και υλοποιεί καλλιτεχνικές δραστηριότητες με ομαδικό χαρακτήρα (π.χ. χορός, εικαστικά, θέατρο κ.α.) στους χώρους των σχολείων, μετά το πέρας των μαθημάτων και σε ομάδες των 15 ατόμων.
Οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του Καλλιτεχνοράματος, αλλά και στο πλαίσιο άλλων διοργανώσεων (π.χ. Αποκριάτικα, Καλαντούπολη, Φεστιβάλ Νεολαίας κ.α.).
Γ. Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού, με τη διοργάνωση ομαδικών επισκέψεων σε θέατρα, φεστιβάλ και χώρους πολιτισμού.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και περιλαμβάνει παρακολούθηση της παράστασης / ξενάγηση σε χώρο πολιτισμού και μεταφορά από και προς το χώρο διεξαγωγής της / χώρο πολιτισμού. Στην περίπτωση που η παράσταση / επίσκεψη είναι εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαμονή.
Δ. Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος εθελοντισμού, το οποίο αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του οργανώσεων του τρίτου τομέα που δραστηριοποιείται στην επικράτεια του Δήμου στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και μεμονομένων δημοτών και κατοίκων που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες για την προώθηση του πολιτισμού στην περιοχή (υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεσμών).
Στόχοι
-                 Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-                 Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
-                 Η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
-                 Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και δημότες.
-                 Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Στελέχωση
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 13 εκπαιδευτών χορού κατηγορίας ΔΕ, 20 εκπαιδευτών εικαστικών τεχνών κατηγορίας ΔΕ και 43 εκπαιδευτών μουσικής.
Αναγκαιότητα για πρόσληψη επιπλέον 8 εκπαιδευτών θεάτρου και 1 εκπαιδευτή κινηματογράφου κατηγορίας ΔΕ.
Χρονοδιάγραμμα
Τα καλλιτεχνικά τμήματα λειτουργούν την περίοδο Οκτώβριος – Ιούνιος και πραγματοποιούνται στα πολιτιστικά κέντρα της επιχείρησης. Οι εγγραφές ξεκινούν το Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού.

                    v.        Οργάνωση και Λειτουργία Καλλιτεχνικών Συνόλων
Περιγραφή
Οργάνωση και λειτουργία των ακόλουθων καλλιτεχνικών συνόλων:
 • Συγκρότημα ελληνικών χορών
 • Συγκρότημα μοντέρνου χορού
 • Μικτή χορωδία ενηλίκων
 • Παιδική χορωδία
 • Φιλαρμονική
 • Μουσικά σύνολα
 • Θεατρική ομάδα.
Στόχοι
-            Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-            Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
-            Η διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
-          Η συνεργασία και υποστήριξη πολιτιστικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον πολιτισμό στην επικράτεια του Δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του πολιτισμού.
-            Η δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων, με έμφαση στο ερασιτεχνικό και επαγγελματικό καλλιτεχνικό δυναμικό.
Στελέχωση
Σύναψη ισάριθμων συμβάσεων έργου ή αναθέσεις υπηρεσιών για την υποστήριξη των καλλιτεχνικών συνόλων.
Χρονοδιάγραμμα
Τα καλλιτεχνικά σύνολα αναπτύσσουν δράση όχι μόνο στην επικράτεια του δήμου, αλλά συμμετέχουν σε πολιτιστικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας, αποτελώντας πρεσβευτές του καλλιτεχνικού έργου της επιχείρησης αλλά και της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίηση λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού.

                            vi.            Σχεδιασμός και Διοργάνωση Πολιτιστικών Θεσμών και Εκδηλώσεων
Περιγραφή
 1. Διοργάνωση Πολιτιστικών Θεσμών
·         Καλλιτεχνόραμα
Το Καλλιτεχνόραμα είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων διάρκειας μιας εβδομάδας που διοργανώνεται στην αρχή του καλοκαιριού, στο πρότυπο δημοτικό πάρκο «Ανδρέας Παπανδρέου», στο παλιό λατομείο στο Σελεπίτσαρι. Ο σπάνιος αυτός πνεύμονας πρασίνου μετατρέπεται σε πραγματική κιβωτό του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης της ετήσιας περιόδου λειτουργίας των καλλιτεχνικών προγραμμάτων της επιχείρησης, προσφέρεται ένα βήμα έκφρασης σε ερασιτέχνες και εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες, οι οποίοι και συνιστούν τους καλύτερους πρεσβευτές του έργου της, συγκεντρώνοντας το απάνθισμα της ερασιτεχνικής δημιουργίας της πόλης που καλύπτει μια ευρεία γκάμα παραστατικών και εικαστικών τεχνών.
·         Εαρινές Συναυλίες
Οι Εαρινές Συναυλίες αποτελούν έναν κύκλο μουσικών συναυλιών που πραγματοποιείται στην καρδιά της άνοιξης, συγκεντρώνοντας το απάνθισμα των μουσικών τμημάτων της επιχείρησης. Στο πλαίσιό τους, παρουσιάζονται οι καρποί ενός ολόκληρου έτους δημιουργικής ενασχόλησης με τη μουσική περίπου 1.000 μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα πολιτιστικά κέντρα της επιχείρησης.
Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός στην ατζέντα της πόλης, που αποδεικνύει ότι το Κερατσίνι επάξια διεκδικεί μια θέση ανάμεσα στις πόλεις της δημιουργίας.
·         Καλαντούπολη
Η Καλαντούπολη είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων που διοργανώνεται κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, σε κλειστούς (πολιτιστικά κέντρα) και ανοικτούς χώρους (πλατείες και εμπορικούς δρόμους) της δήμου και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως μια μεγάλη γιορτή για τους ανθρώπους κάθε ηλικίας που αναζητούν το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων και μια ανάπαυλα στην καθημερινότητα.
·         Κύματα Πολιτισμού
Πρόκειται για έναν κύκλο εκδηλώσεων μεγάλης εμβέλειας που επικεντρώνεται κυρίως στις παραστατικές τέχνες και προωθεί τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή στις περιοχές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, με πολιτιστικά γεγονότα που πραγματοποιούνται σε παραθαλάσσιους χώρους (Λιμανάκι Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου, Καστράκι Δραπετσώνας, Πλ. Πόντου Χαραυγής κ.α.). Τα Κύματα Πολιτισμού διοργανώνονται στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
·         Φεστιβάλ Νεολαίας
Πρόκειται για έναν κύκλο εκδηλώσεων που απευθύνονται στους νέους, με κύριους άξονες της διοργάνωσης τη μουσική, το χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο, το βιβλίο, τις εκθέσεις και τις συζητήσεις.
Πρόκειται για ένα θεσμό συμμετοχικού χαρακτήρα, που προωθεί τους νέους καλλιτέχνες και τα νεανικά και ανήσυχα πνεύματα και διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβρη στο Πάρκο «Ανδρέας Παπανδρέου».
Αποκριάτικα
Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τα σχολεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής.
Μασκαράτες, μουσική και χορός αποτελούν τα βασικά συστατικά των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις οποίες η ελληνική παραδοσιακή αποκριά συναντά τους πιο ξέφρενους σύγχρονους ρυθμούς. Η διασκέδαση κορυφώνεται την προτελευταία Κυριακή της Αποκριάς και φυσικά με τα παραδοσιακά Κούλουμα.
 1. Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Διοργάνωση μεμονωμένων ημερίδων, ομιλιών, συζητήσεων, παρουσιάσεων, συναυλιών, εικαστικών εκθέσεων και παραστάσεων σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους καθόλη τη διάρκεια του έτους και σε συνεργασία με μεμονωμένους καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς, Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.
Στόχοι
-            Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-          Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
-            Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
-            Η διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
-            Η δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτουςκαι αποτελούν είτε καρπούς συνεργασίας της επιχείρησης με ποικίλους φορείς ή μεμονωμένους καλλιτέχνες, είτε προτάσεις τους καλλιτεχνικού δυναμικού της επιχείρησης για την παρουσίαση του έργου τους στο ευρύτερο κοινό.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού.

                 vii.        Επιμέλεια και παραγωγή πολιτιστικών εντύπων και ψηφιακού υλικού
Περιγραφή
Α. Επιμέλεια και παραγωγή (έντυπων και ηλεκτρονικών) εκδόσεων με πολιτιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προωθεί την ταυτότητα της περιοχής και του δήμου (ελληνικές και ξένες εκδόσεις και εκδόσεις για ΑμεΑ).
Β. Επιμέλεια και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού που προωθεί τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Γ. Διάθεση των εκδόσεων μέσω των πωλητηρίων της επιχείρησης, που λειτουργούν στα πολιτιστικά κέντρα.
Στόχοι
-          Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
-            Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
-          Η επιμέλεια και έκδοση πολιτιστικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και η παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού υλικού.
-                 Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και δημότες.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Δραστηριότητες για την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού και την έκδοσή του πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού.

 1. Τομέας Αθλητισμού
  1. Λειτουργία Δημοτικού Κλειστού Κολυμβητηρίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Περιγραφή
Το δημοτικό κλειστό κολυμβητήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σπετσών & Ψαρών εγκαινιάστηκε το 2000. Διαθέτει πισίνα διαστάσεων 22 *33 με 8 διαδρομές και ανελκυστήρα δεξαμενής νερού για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στην πισίνα ΑμεΑ. Επίσης διαθέτει σύγχρονα αποδυτήρια ανδρών, γυναικών, παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Στο κολυμβητήριο λειτουργούν τα εξής προγράμματα:
 • Τμήματα κολύμβησης για παιδιά ηλικίας από 4 έως 15 ετών
 • Τμήματα κολύμβησης παιδικών σταθμών
 • Τμήματα κολύμβησης για ενήλικες
 • Τμήματα κολύμβησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ)
 • Τμήματα συγχρονισμένης κολύμβησης
 • Τμήματα aqua aerobic και
 • Τμήματα υδατοσφαίρισης.
Επίσης υπάρχουν ώρες ελεύθερης άθλησης για άτομα ηλικίας από 17 ετών, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. - 4:45 μ.μ. και 9 μ.μ. – 10:30 μ.μ. και Σάββατο 8 π.μ. – 10 π.μ. και 4 μ.μ. – 6 μ.μ.. Ο χώρος που βρίσκεται κάτω από τις εξέδρες του κλειστού κολυμβητηρίου παραχωρείται σε τοπικό σύλλογο κλασικού αθλητισμού για τις ανάγκες προπόνησης.
Στελέχωση
Για την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου απαιτείται η στελέχωσή του με το εξής ανθρώπινο δυναμικό: 2 νοσηλευτές- τριες, 2 ναυαγοσώστες-τριες, 1 γυμναστής-τρια με ειδικότητα υδατοσφαίρισης, 1 γυμναστής-τρια με ειδικότητα συγχρονισμένης κολύμβησης και 4 γυμναστές-τριες με ειδικότητα κολύμβησης.
Στόχοι
-          Η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιούς αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμού και των ιδανικών του. 
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Το κολυμβητήριο λειτουργεί 11 μήνες το χρόνο (Σεπτέμβριος – Ιούλιος) από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. έως 10:30 μ.μ. και Σάββατο 8 π.μ. έως 6 μ.μ.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του αθλητισμού.

i.        Λειτουργία Κλειστών Αθλητικών Χώρων
Περιγραφή
Υπό την αιγίδα της επιχείρησης λειτουργούν:
Το κλειστό γυμναστήριο «Π. Νικολαΐδης» που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Ψαρών με τον Περιφερειακό ΟΛΠ, φιλοξενεί προγράμματα ακαδημιών αλλά και προγράμματα πολεμικών τεχνών ενηλίκων. Παράλληλα χρησιμοποιείται από ομάδες μικρών αλλά και μεγάλων κατηγοριών σε προπονητικό αλλά και αγωνιστικό επίπεδο, με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών.
Το κλειστό γυμναστήριο Κερατσινίου που βρίσκεται επί της οδού Γαληνού, φιλοξενεί τα εξής προγράμματα μαζικού αθλητισμού:
·         «Αθλητισμός & Γυναίκα» (γυναίκες ηλικίας 16 ετών και άνω) και περιλαμβάνει τμήματα αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής.
·         «Αθλητισμός & Παιδί» (κορίτσια & αγόρια ηλικίας 5 έως 15 ετών) και περιλαμβάνει ακαδημίες ενόργανης γυμναστικής.
Επίσης, χρησιμοποιείται από ομάδες μικρών και μεγάλων κατηγοριών σε προπονητικό αλλά και αγωνιστικό επίπεδο, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών.
Το Κλειστό Γυμναστήριο Αμφιάλης που βρίσκεται επό της οδού Γιαννουρή, χρησιμοποιείται για τα εξής προγράμματα μαζικού αθλητισμού:
·      «Αθλητισμός & Γυναίκα» (γυναίκες ηλικίας 16 ετών και άνω), που περιλαμβάνει τμήματα αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής.
·      «Αθλητισμός Ανδρών και Γυναικών» (ηλικίας 16 ετών και άνω), που περιλαμβάνει τμήμα μυϊκής ενδυνάμωσης.
Το Δημοτικό Κλειστό Στάδιο Δραπετσώνας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ρήγα Φερραίου και Κουντουριώτη φιλοξενεί τα εξής προγράμματα:
·         Καλαθοσφαίριση (ανδρών, εφήβων, παίδων, παμπαίδων, ακαδημίες)
·         Πετοσφαίριση (παίδων, κορασίδων, παμπαίδων, παγκορασίδων, ακαδημίες αγοριών- κοριτσιών)
·         Τραμπολίνο
·         Πυγμαχία.
Στο στάδιο στεγάζεται επίσης ο Αθλητικός Σύλλογος Δραπετσώνας.
Το Κλειστό Γυμναστήριο «Γ. Κασιμάτης» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηρακλέους και Μ. Ασίας, φιλοξενεί τα εξής προγράμματα:
·           Ρυθμική γυμναστική (νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων Α και Β)
·           Πετοσφαίριση (ανδρών- γυναικών)
·           Beach Volley
·           Ακαδημίες καλαθοσφαίρισης.
Το Αθλητικό Κέντρο Δραπετσώνας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλ. Παναγούλη και Μονεμβασιάς και φιλοξενεί τα εξής προγράμματα μαζικού αθλητισμού:
·           Αθλητισμός ανδρών και γυναικών (ηλικίας 16 ετών και άνω) που περιλαμβάνει τμήματα αεροβικής – σουηδικής – βάρη – pilates - μυϊκή ενδυνάμωση.
Λειτουργούν προγράμματα ακαδημιών:
·           Ρυθμικής γυμναστικής
·           Αντισφαίριση
·           TAE KWON DO
Ο αθλητικός χώρος που βρίσκεται επί της οδού Αϊνστάιν, που φιλοξενεί σε δύο ορόφους τα προγράμματα:
·      «Αθλητισμός & Γυναίκα» (γυναίκες ηλικίας 16 ετών και άνω) που περιλαμβάνει τμήματα αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής.
·      «Αθλητισμός & Παιδί» (κορίτσια και αγόρια ηλικίας 5 έως 15 ετών) που περιλαμβάνει ακαδημίες ρυθμικής γυμναστικής και πολεμικών τεχνών.
Ο δεύτερος όροφος του Πολιτιστικού Κέντρου Ευγένειας που φιλοξενεί τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού:
·      «Αθλητισμός & Γυναίκα» (γυναίκες ηλικίας 16 ετών και άνω) που περιλαμβάνει τμήματα αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής.
·      «Αθλητισμός & Παιδί» (κορίτσια ηλικίας 5 έως 15 ετών) που περιλαμβάνει ακαδημίες ρυθμικής γυμναστικής.
Το Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης», στο θέατρο του οποίου, πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Αθλητισμός & Γυναίκα» (γυναίκες ηλικίας 16 ετών και άνω) που περιλαμβάνει τμήματα αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής για γυναίκες – εργαζόμενες του Δήμου.
Στόχοι
-          Η συνεργασία και υποστήριξη αθλητικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο και ενώσεών πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον αθλητισμό στην επικράτεια του δήμου, καθώς η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιούς αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμού και των ιδανικών του.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Στελέχωση
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των εξής ειδικοτήτων: γραμματειακή υποστήριξη (14).
Χρονοδιάγραμμα
Οι αθλητικοί χώροι λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του έτους. Περίοδοι αιχμής θεωρούνται οι περίοδοι λειτουργίας των αθλητικών προγραμμάτων (Οκτώβριος – Ιούνιος), αλλά και ο μήνας εγγραφών (Σεπτέμβριος), κατά τις οποίες το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 π.μ. έως 10 μ.μ. Επιπλέον, το Κολυμβητήριο λειτουργεί το Σάββατο (8 π.μ. έως 6 μ.μ.). Τέλος, το ωράριο λειτουργίας παρατείνεται όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη υποστήριξης των αθλητικών προγραμμάτων.
Την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των εργασιών συντήρησης.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του αθλητισμού.

                    ii.        Λειτουργία Ανοικτών Αθλητικών Χώρων
Περιγραφή
Υπό την αιγίδα της επιχείρησης λειτουργούν οι εξής ανοικτοί αθλητικοί χώροι:
Το Δημοτικό Στάδιο Κερατσινίου - Δραπετσώνας που βρίσκεται επί την οδού Γαληνού 1 και φιλοξενεί τμήματα ανδρών - γυναικών που στοχεύουν στην προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές, αλλά και τμήματα τμήματα ακαδημιών κλασικού αθλητισμού. Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται από τοπικές ομάδες ποδοσφαίρου και τα παιδικά τους τμήματα.
Το Δημοτικό Γυμναστήριο Ποδοσφαίρου «Π. Σαλπέας» και το βοηθητικό γήπεδο που βρίσκονται στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως χρησιμοποιούνται από τοπικές ομάδες.
Το Δημοτικό Γυμναστήριο Ποδοσφαίρου ΑΓΕΤ Χαραυγής που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Παλαιολόγου και χρησιμοποιείται από τοπικές ομάδες.
Το Δημοτικό Γυμναστήριο Δραπετσώνας «Γ. Βάζος» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρ. Λαμπράκη και Μιχαληνού και φιλοξενεί τοπικές ομάδες ποδοσφαίρου.
Το Αθλητικό Πάρκο Πρέσοφ που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Γκιώνας με τη λεωφόρο Εθν. Αντίστασης και διαθέτει γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ, τένις και  ποδοσφαίρου 5x5. Φιλοξενεί τα προγράμματα:
·           «Αθλητισμός & Παιδί» (κορίτσια & αγόρια ηλικίας 5 έως 15 ετών), το οποίο περιλαμβάνει ακαδημίες καλαθοσφαίρισης, τένις και ποδοσφαίρου 5x5
·           «Αθλητισμός Ανδρών και Γυναικών» ηλικίας 16 ετών και άνω), το οποίο περιλαμβάνει τμήματα τένις ενηλίκων.
Το γήπεδο τένις χρησιμοποιείται επίσης από τοπικό σύλλογο αντισφαίρισης.
Τα 3 γήπεδα 5x5 που βρίσκονται στην Πλ. Καρπάθου, το Πάρκο Σελεπίτσαρι και στη συμβολή των οδών Σωκράτους & Παλαιολόγου, που χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα «Αθλητισμός και Παιδί» (ηλικίες 5 έως 15 ετών ).
Τα 5 ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται στις οδούς Μπελογιάννη, Ανδρέα Μιαούλη, 25ης Μαρτίου και στις πλατείες Παν.Βλαχερνών και Πλ. Εργατικής Πρωτομαγιάς, που χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα «Αθλητισμός και Παιδί» (ηλικίες 5 έως 15 ετών ).
Στόχοι
-       Η συνεργασία και υποστήριξη αθλητικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο και ενώσεών πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με τον αθλητισμό στην επικράτεια του δήμου, καθώς η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιούς αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμού και των ιδανικών του. 
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Στελέχωση
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των εξής ειδικοτήτων: φύλακες (12).
Χρονοδιάγραμμα
Οι αθλητικοί χώροι λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Περίοδοι αιχμής θεωρούνται οι περίοδοι λειτουργίας των αθλητικών προγραμμάτων (Οκτώβριος – Ιούνιος), κατά τις οποίες το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 μ.μ. έως 9 μ.μ. Το Σάββατο οι αθλητικοί χώροι λειτουργούν 9 π.μ. – 1 μ.μ. Τέλος, το ωράριο λειτουργίας παρατείνεται όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη υποστήριξης των αθλητικών προγραμμάτων.
Την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των εργασιών συντήρησης.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του αθλητισμού.

                   iii.        Οργάνωση και Λειτουργία Αθλητικών Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού
Περιγραφή
Οργάνωση και υλοποίηση των εξής αθλητικών προγραμμάτων:
Α. «Αθλητισμός & Παιδί», το οποίο απευθύνεται σε κορίτσια & αγόρια ηλικίας 5 έως 15 ετών και περιλαμβάνει:
·         καλαθοσφαίριση
·         τένις
·         ποδόσφαιρο 5x5
·         ρυθμική γυμναστική
·         ενόργανη γυμναστική
·         πετοσφαίριση
·         τραμπολίνο
·         πυγμαχία
·         beach volley και
·         πολεμικές τέχνες.
Β. «Αθλητισμός Ανδρών και Γυναικών» που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω) και περιλαμβάνει:
·         τμήματα μυικής ενδυνάμωσης
Γ. «Αθλητισμός και Γυναίκα» που απευθύνεται σε γυναίκες 16 ετών και άνω και περιλαμβάνει:
·         σουηδική γυμναστική και
·         αεροβική γυμναστική
Δ. «Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία», το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες 65 ετών και άνω – μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου, και περιλαμβάνει:
·         ήπια γυμναστική και
·         Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Ε. «Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο», το οποίο απευθύνεται σε ομάδες δημοτών που χρησιμοποιούν το γήπεδο 5x5 που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σωκράτους & Παλαιολόγου, με χρέωση ανά ώρα.
Στόχοι
-          Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στα αθλητικά δρώμενα για όλους τους κατοίκους και δημότες.
-          Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκμάθησης αθλημάτων κάθε είδους προς τους δημότες με τη δημιουργία σχολών, ακαδημιών και τμημάτων.
-          Η συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό τη συμμετοχή κυρίως των νέων και των ατόμων που προέρχονται από ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
-          Η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιους αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμούς και των ιδανικών του.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Στελέχωση
Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 35 γυμναστών ΠΕ.
Χρονοδιάγραμμα
Τα αθλητικά προγράμματα λειτουργούν την περίοδο Οκτώβριος – Ιούνιος και πραγματοποιούνται στους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι εγγραφές ξεκινούν το Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του αθλητισμού.

                   iv.        Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων
Περιγραφή
Α. Διοργάνωση αθλητικών θεσμών
 • Εαρινοί Κολυμβητικοί Αγώνες
Οι Εαρινοί κολυμβητικοί αγώνες, διάρκειας δύο ημερών, διοργανώνονται κάθε Μάιο στο Κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Στους αγώνες συμμετέχουν όλα τα παιδικά τμήματα κολύμβησης.
 • Επίδειξη Ρυθμικής - Ενόργανης Γυμναστικής & Πολεμικών Τεχνών
Διιοργανώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε έτους, με τη συμμετοχή των παιδικών αθλητικών τμημάτων της επιχείρησης.
 • Επίδειξη Αθλητικών Ακαδημιών
Διοργανώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε έτους, με τη συμμετοχή των παιδικών τμημάτων καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου και τένις.
Β. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Πέραν των αθλητικών θεσμών, η επιχείρηση διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:σχολικά πρωταθλήματα πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο) ποδηλατικός γύρος, ανώμαλος δρόμος, τουρνουά beach volley, τουρνουά παλαίμαχων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης (Απρίλιο), αγώνες στίβου, τουρνουά πόλο, τουρνουά βόλεϊ γυναικών, αγώνες 3 on 3 καλαθοσφαίρισης, αγώνων ποδοσφαίρου - καλαθοσφαίρισης.
Στόχοι
-            Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-            Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η προβολή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Το πρόγραμμα διοργανώνεται κάθε χρόνο (μέσα Ιουνίου – μέσα Ιουλίου) από Δευτέρα έως Παρασκευή (9 π.μ. – 3 μ.μ.).
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.
                    v.        Διατομεακό Πρόγραμμα – Summer camp
Περιγραφή
Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών, διάρκειας 6 ωρών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδικές δραστηριότητες πολιτισμού και αθλητισμού και μεταφορά των παιδιών στους διάφορους χώρους των δραστηριοτήτων.
Στόχοι
-            Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
-          Η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
-            Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η προβολή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων.
-            Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκμάθησης αθλημάτων κάθε είδους προς τους δημότες με τη δημιουργία σχολών, ακαδημιών και τμημάτων.
Ωφελούμενοι
Παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών.
Στέλεχωση
Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα αντικείμενα: στίβος (1), ποδόσφαιρο (1), μπάσκετ (2), βόλεϊ (1), τένις (1), ρυθμική γυμναστική (3), πολεμικές τέχνες (1), κολύμβηση (4), θεατρικό παιχνίδι (1), παραδοσιακοί χοροί (1), μοντέρνος χορός (1), κλασικός χορός (1), ζωγραφική (1), ORFF (1) και προσωπικού των εξής ειδικοτήτων: ναυαγοσώστης (1), γιατρός (1), συνοδοί (2), υποστήριξη - φύλαξη χώρων (3), γραμματειακή υποστήριξη (2).
Χρονοδιάγραμμα
Το πρόγραμμα διοργανώνεται κάθε χρόνο (μέσα Ιουνίου – μέσα Ιουλίου) από Δευτέρα έως Παρασκευή (9 π.μ. – 3 μ.μ.).
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική της υλοποίησής της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.

 1. Τομέας Περιβάλλοντος
  1. Πρόγραμμα Αστικής Αναζοωγόνησης
Περιγραφή
Α. Δρόμοι Πολιτισμού -Εικαστικές Παρεμβάσεις στην Πόλη
Πρόκειται για ένα άρτιο πρόγραμμα δυναμικής παρέμβασης στην εικόνα της πόλης της περιοχής και την πολιτιστική ζωή των κατοίκων της, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών αναζωογόνησης της πόλης. Αποσκοπεί στην ανάπλαση αποβιομηχανισμένων περιοχών, μέσω εικαστικών παρεμβάσεων σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και επιφάνειες από καταξιωμένους καλλιτέχνες, work-shop και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
Στόχοι
-          Η εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
-          Η εκτέλεση προγραμμάτων για την αστική αναζοωγόνηση της επικράτειας του δήμου.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος για τα δύο προσεχή έτη. Οι διαδικασίες για τον προγραμματισμό και των σχεδιασμό των δράσεων θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Νοέμβριος – Μάρτιος.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.
                      i.        Ανάδειξη αρχαιολογικού σπηλαίου Σχιστού
Περιγραφή
Το σπήλαιο Σχιστού που βρίσκεται στις νοτιοδυτικές παρυφές του όρους Αιγάλεω, πάνω από το σύγχρονο νεκροταφείο του Σχιστού, αποτέλεσε σημαντικό χώρο λατρείας κατά την ύστερη Αρχαϊκή, Κλασική και πρώιμη Ελληνιστική περίοδο. Με δεδομένη το ιστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει προτείνεται η ανάδειξη του ως ιστορικού και πολιτιστικού χώρου.
Στόχοι
-          Η εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
-          Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, των όμορων δήμων, καθώς επίσης και όλοι οι Έλληνες.
Χρονοδιάγραμμα
Με δεδομένο ότι το σπήλαιο δεν είναι προσβάσιμο, απαιτούνται ενέργειες για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό, οι οποίες προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν εντός εξαμήνου.
Σε συνεργασία δε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προγραμματίζονται ενέργειες για την ανάδειξή του, ο χρονικός ορίζοντας των οποίων είναι τα 2 έτη.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.
                    ii.        Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος εθελοντισμού.
Περιγραφή
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του οργανώσεων του τρίτου τομέα που δραστηριοποιείται στην επικράτεια του Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος, αλλά και μεμονομένων δημοτών και κατοίκων που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή (δενδροφυτεύσεις, υποστήριξη εκδηλώσεων κ.α.) και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα  συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων Κερατσινίου και Δραπετσώνας.
Στόχοι
-            Η εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
-            Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
-          Η συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του περιβάλλοντος.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Δράσεις για την προώθηση του εθελοντισμού θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τις αρμοδιότητες των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας που προβλέπονται στο άρθρο 83 του Ν. 3852/2010. Η συνεργασία της επιχείρησης με τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων θα συμβάλει στην αποτελεσματική προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του περιβάλλοντος.

 1. Τομέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Περιγραφή
Α. Προετοιμασία και υποβολή φακέλων για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Β. Ένταξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα.
Στόχοι
-          Η υλοποίηση προγραμμάτων για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη νεολαία, τη μέριμνα και της υγεία.
-          Η δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-          Η δικτύωση με αθλητικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-          Η δικτύωση με περιβαλλοντικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ωφελούμενοι
Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Χρονοδιάγραμμα
Ενέργειες για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 1. Τομέας Ενίσχυσης Νεολαίας και Στήριξης των Δραστηριοτήτων της
  1. Ίδρυση και λειτουργία λέσχης (στεκιού) νεολαίας
Περιγραφή
Ίδρυση λέσχης νεολαίας, η οποία θα λειτουργεί ως χώρος συνάντησης των νέων, όπου θα πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις νέων, συζητήσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Η λέσχη νεολαίας θα στεγάσει το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της επιχείρησης.
Στόχοι
-          Η δημιουργία λεσχών (στεκιών) νεολαίας.
-            Η διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων για τα ζητήματα της νεολαίας (ανεργία, εκπαίδευση, ελεύθερος χρόνος, ναρκωτικά, βία κ.λ.π.).
Ωφελούμενοι
Οι νέοι (δημότες και κάτοικοι ηλικίας 15 - 30) της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Η λέσχη νεολαίας που προγραμματίζεται να εγκαινιαστεί τον προσεχή Οκτώβριο, με περίοδο λειτουργίας τους μήνες Οκτώβριο έως Ιούνιο, θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 μ.μ. – 9 μ.μ. και Σάββατο και Κυριακή από 10 π.μ. έως 7 μ.μ.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης σε θέματα νεολαίας.

                      i.        Διοργάνωση εκδηλώσεων με σημείο αναφοράς τους νέους
Περιγραφή
Διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων για θέματα Νέας Γενιάς, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με κυριότερο θεσμό που απευθύνεται σε νέους τη διοργάνωση του φεστιβάλ νεολαίας. Η αναλυτική περιγραφή του θεσμού βρίσκεται στην ενότητα «Σχεδιασμός και διοργάνωση πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων» που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες του τομέα Πολιτισμού.
Στόχοι
-          Η διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων για τα ζητήματα της νεολαίας (ανεργία, εκπαίδευση, ελεύθερος χρόνος, ναρκωτικά, βία κ.λ.π.).
-          Η δικτύωση με φορείς της νεολαίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η προώθηση του διαλόγου των νέων.
Ωφελούμενοι
Οι νέοι (δημότες και κάτοικοι ηλικίας 15 - 30) της επικράτειας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αλλά και των όμορων δήμων.
Χρονοδιάγραμμα
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Σύνδεση με αρμοδιότητες του Δήμου
Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) δραστηριότητες των ΟΤΑ. Η ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επιχείρηση θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίησή της λόγω της εξειδίκευσης της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού και σε θέματα νεολαίας.

 1. Δραστηριότητες της Διοίκησης
Περιγραφή
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 11 μέλη, από τα οποία:
-          Τα πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία.
-          Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων της περιοχής.
-          Τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
-          Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών. Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, αυξάνονται κατά ένα (1) τα μέλη της κατηγορίας δημότες ή κάτοικοι του Δήμου.
Χρονοδιάγραμμα
Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον μία συνεδρίαση το μήνα.

 1. Δραστηριότητες που απορρέουν από την ίδρυση της επιχείρησης.
Περιγραφή
-       Σχεδιασμός επιχειρησιακής ταυτότητας (σχεδιασμός λογοτύπου, εταιρικού φακέλου, επιστολλόχαρτων και λοιπών εντύπων).
-       Σχεδιασμός και λειτουργία ηλεκτρονικού κόμβου.
-       Ενοποίηση δικτύων Η.Υ. και τηλεφωνικών κέντρων.
-       Διαμόρφωση χώρων εργασίας και αγορά πρόσθετου εξοπλισμού (γραφεία, Η.Υ.)
Χρονοδιάγραμμα
Ο σχεδιασμός επιχειρησιακής ταυτότητας και ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού κόμβου προγραμματίζεται το πρώτο οκτάμηνο της λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η διαμόρφωση των χώρων εργασίας και η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του προσωπικού, βάσει των θέσεων εργασίας που προβλέπει.

1 σχόλιο:

 1. πολύ ενδιαφέρον.
  το αναδημοσιεύω πρώτα, και μετά σου ζητώ την άδεια.
  http://www.e-flou.gr/

  ΑπάντησηΔιαγραφή